Notícies

31/12/2018

Proposició de Llei d’Estatut dels Treballadors

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

S’ha aprovat el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors en el qual crea un nou permís retribuït que permeta assistir a consultes i proves mèdiques als treballadors i treballadores, així com acompanyar a consultes i proves mèdiques a parents fins al segon grau de consanguinitat i afinitat o persones subjectes al seu guarda o tutela.

BOE