Notícies

10/01/2023

Reial decret 1060/2022: modificacions en el procediment de comunicació dels comunicats de baixa, confirmació i alta mèdica.

L’1 d’abril de 2023, entrarà en vigor el Reial decret 1060/2022, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seua duració, període en el qual Unió de Mútues és l’entitat gestora responsable del control i seguiment d’aquest. Aquest Reial decret modifica els articles 2.3, 6.3, i 7 del Reial decret 625/2014 amb la finalitat d’agilitzar els tràmits en la gestió de la incapacitat temporal.

El Reial decret 1060/2022 s’ha publicat en el BOE el 5 de gener de 2023, i entra en vigor l’1 d’abril de 2023.

Les novetats més destacables són:

• El facultatiu només entregarà una còpia del comunicat de baixa a la persona treballadora, eliminant la segona còpia i evitant, així, que siga ella la que haja d’entregar el comunicat a l’empresa, entitat gestora o mútua.

• Totes les notificacions seran via telemàtica. El servei públic de salut o, en el seu cas, la mútua o l’empresa col·laboradora, remetrà les dades contingudes en els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per via telemàtica, de manera immediata, i, en tot cas, en el primer dia hàbil següent al de la seua expedició.

• L’INSS, al seu torn, comunicarà a les empreses les dades identificatives de caràcter merament administratiu relatius als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua, referits a les seues persones treballadores, com a màxim, en el primer dia hàbil següent al de la seua recepció en aquest Institut, perquè en prengueu coneixement i compliment, en el seu cas. La forma que tindran les empreses de conéixer les dades relatives als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta serà a través dels Fitxers INSS Empreses –FIE i FIER-, que estan en funcionament des de desembre de 2019.

• Les empreses tenen l’obligació de transmetre a l’Institut Nacional de la Seguretat Social a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED), amb caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica, les dades que es determinen mitjançant ordre ministerial. La citada transmissió no serà obligatòria quan la persona treballadora pertanga a algun col·lectiu respecte del qual l’empresa o ocupador no tinga obligació d’incorporar-se al sistema RED.

Les empreses hauran de remetre a l’INSS les dades econòmiques (bases de cotització, CCC, etc.) únicament en els comunicats de baixa i, sempre que, existisca en la base de dades de l’INSS un comunicat de baixa que prèviament haja sigut comunicat a l’empresa via FIE/FIER. Se suprimeix, per tant, l’obligació de les empreses de transmetre per via telemàtica les dades econòmiques en els comunicats de confirmació i d’alta. Com a novetat, entre aquestes dades econòmiques, que es precisaran en l’Annex III de l’Ordre que desenvolupa l’RD 1060/2022, s’han introduït dos camps nous, un relatiu al lloc de treball i un altre relatiu a la descripció de funcions de la persona treballadora, la qual cosa suposa el desenvolupament d’una nova versió del protocol FDI/FRI que pròximament es publicarà perquè en prengueu coneixement i adaptació tècnica.

• En els processos de IT, el facultatiu del servei públic de salut, de l’empresa col·laboradora o de la mútua, durant els processos d’incapacitat temporal que assumisquen, podrà fixar la corresponent revisió mèdica (emissió de parts de confirmació i alta, en el seu cas) en un període inferior a l’indicat en l’articulat, per a cada tipus de procés.

Punxa ací per a veure el BOE.