Notícies

10/05/2023

Reial decret llei 2/2023, de 16 de març

Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions.

Enllaç al BOE

DATA DE PUBLICACIÓ EN BOE: 17 març 2023

ENTRADA EN VIGOR: 1 d’abril de 2023, amb les següents excepcions:
1 de gener de 2023:
Art. 127 bis LGSS (MEI).
18 de març de 2023:
Arts. 58.5, 59, 60, 82.4.b), 237.2 i 3, 248.1.c) i Disposició Transitòria 44a, LGSS.
17 de maig de 2023:
Arts. 169.1.b), 170, 174, 248.1.b), Disposició Addicional 1a.4 i Disposició Transitòria 37a, LGSS.
17 de juny de 2023:
Art. 50 bis LGSS (cotitzacions fora d’Espanya).
1 d’octubre de 2023:
Art. 247 i nova Disposició Addicional 52a, LGSS.
1 de gener de 2024:
Art. 19.3 i 58.2 LGSS (actualització pensions).
1 de gener de 2025:
Arts. 19 bis i 57 LGSS (Cotització addicional de solidaritat i limitació inicial de les pensions).
1 de gener de 2026:
Arts. 209.1, 248.2, 322 i Disposició Transitòria 41a, LGSS (càlcul de bases de cotització i llacunes de cotització).

OBJECTIU DE LA NORMA: Mesures per a reformar el sistema públic de pensions per la via d’ingressos, que es financen mitjançant diversos recàrrecs addicionals en les cotitzacions empresarials.
Novetats en la regulació de la prestació d’Incapacitat Temporal i en la Prestació Extraordinària per Cessament d’Activitat dels autònoms (PECATA).

Descarregar l’informe resumeixen ací.