Notícies

25/09/2020

Nou Codi Ètic, major compromís amb la transparència i el bon govern

La Mútua incorpora els més alts nivells d’integritat en l’acompliment de les seues responsabilitats professionals i habilita quatre canals per a l’alerta i denúncies de conductes que puguen contravindre els valors i normes del propi Codi.

Unión de Mutuas ha aprovat el seu nou Codi Ètic i de Bon Govern, un document obert i dinàmic amb el qual l’entitat renova el seu compromís social i dona resposta a les noves expectatives dels seus grups d’interès, noves obligacions legislatives i canvis tecnològics.

Amb la voluntat de constituir-se en un marc de convivència fonamentat en valors ètics, el nou text actualitza i revisa les normes de conducta, internes i externes, dels seus professionals i directius en la gestió dels recursos públics i la cura de la salut laboral mitjançant un comportament ètic basat en l’excel·lència, la dignitat, la transparència i la confiança.

El nou Codi Ètic representa la manera de ser i de fer de la mútua i incorpora els avanços que, en matèria de bon govern, durant els últims anys ha anat desenvolupant l’entitat amb la implementació de models normalitzats per a la prevenció de delictes, la integritat de la informació i protecció de dades, la seguretat del pacient, l’accessibilitat universal, i el respecte a la dignitat i diversitat de les persones.

En aquest sentit, al portal de transparència i les memòries de responsabilitat social elaborades des de 2006 amb criteris GRI, Unión de Mutuas suma i afegeix l’elaboració dels informes anuals de bon govern, que són avaluats per la Fundació Étnor, la qual, durant els tres últims exercicis, ha verificat el compromís inequívoc de l’entitat amb la transparència, la sostenibilitat, el respecte a la legalitat, l’ètica, la diversitat, i el bon govern.

Així mateix, i amb l’objectiu d’afermar el comportament ètic en la gestió i el govern corporatiu, el Codi recull el respecte escrupolós a l’ordenament jurídic en general promovent, especialment, una cultura de compliment normatiu i, per a això, compta amb un sistema de gestió de prevenció de riscos penals, el compliance penal, que compleix amb els requisits de la Norma UNE 19601, que fixa el comportament d’Unión de Mutuas en les seues relacions amb els grups d’interès i reforça els mecanismes de detecció, recerca i prevenció de possibles conductes il·lícites.

A més, el nou Código recull les conductes ètiques a seguir davant la nova realitat tecnològica amb el compliment obligat de la plantilla de les normes que garanteixen la seguretat de la informació, la privacitat, la confidencialitat i la protecció de dades personals, d’acord amb el model normalitzat UNE 27001 i l’Esquema Nacional de Seguretat en la categoria alta, on Unión de Mutuas està certificada des de 2017 i periòdicament és auditada per l’entitat certificadora.

Així mateix, partint del respecte i compliment de tota la legislació i regulació vigents, el nou codi recull, de manera complementària, el compliment per part de la mútua de les noves obligacions legislatives derivades dels canvis esdevinguts durant els últims anys en el Codi Penal, la Llei General de la Seguretat Social, la Llei sobre Infraccions i Sancions i el Reglament de col·laboració de les Mútues, així com les lleis de Transparència i Economia Sostenible i les recomanacions del Consell Nacional del Mercat de Valors. L’estricte compliment de totes aquestes normes contribueix al comportament ètic i bon govern de l’entitat.

Comissió de Compliment

L’actual codi s’inscriu en la nova generació de codis d’ètica i incorpora els més alts nivells d’integritat en l’acompliment de les responsabilitats professionals, doncs, a més de recollir els compromisos adquirits, inclou quatre canals per al seu compliment, participació, seguiment i gestió. Aquests quatre canals de comunicació recullen, de manera anònima i confidencial, les alertes i denúncies de possibles actuacions que, en matèria penal, de protecció de dades, de normes de conducta i de valors ètics, puguen contravindre els valors i conductes continguts en el propi codi.

A més, la mútua ha creat la Comissió de Compliment i la de Prevenció de Delictes, que juntament amb el Comitè d’Ética, integrat per membres externs a l’organització i presidit pel catedràtic d’Ètica Domingo García Marzá, tenen per objectiu generar la màxima confiança en els diferents grups d’interès i fer del govern corporatiu un element ètic, estratègic i diferenciador.

Unión de Mutuas té una llarga i contrastada trajectòria en la gestió de normes internes de conducta i bones pràctiques basades en l’ètica empresarial. El seu primer Codi Ètic data de 2003, els principis i els valors del qual es van anar adaptant amb el temps fins al 2017, any en què es va publicar un nou Codi Ètic i de Conducta a partir del qual, amb la incorporació dels avanços de l’organització, dels canvis legislatius, de les expectatives legítimes dels grups d’interès i l’avanç decidit en el bon govern corporatiu, ha donat lloc, en 2020, a l’actual Codi Ètic i de Bon Govern.