Notícies

14/11/2016

Unión de Mutuas analitza els sistemes especials integrats en el Règim General de la SS

Unión de Mutuas ha dut a terme aquest matí a la seu de Paterna un taller laboral dirigit a autònoms, professionals i assessors laborals en què ha abordat totes les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social que la mútua gestiona com a entitat col·laboradora d’aquesta.

La tècnica jurídica d’Unión de Mutuas, Miriam Planas, ha anat analitzant, mitjançant nombrosos casos pràctics, les prestacions econòmiques derivades de la incapacitat temporal (IT) per contingència professional i per contingència comuna, la prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural, per la cura de menors afectats per càncer i el subsidi per cessament d’activitat de treballadors autònoms.

Planas ha distingit les particularitats dels diversos règims especials integrats en el Règim General de la Seguretat Social, referents als artistes, als treballadors de magatzem, als treballadors agrícoles i als empleats de la llar.

Quant al règim especial integrat dels artistes, Miriam Planas ha detallat que “la base reguladora de les prestacions serà la que resulte de dividir per 365 la cotització anual total anterior al fet causant” o si el període de cotització és inferior a l’any es calcularà “amb la mitjana diària del període de cotització que s’acredite”. Davant d’això, ha insistit que “cal tindre en compte que aquestes cotitzacions són objecte de regularitzacions una vegada vençut l’any natural, i per tant, poden donar lloc a regularitzacions en la prestació”,

La tècnica jurídica de la mútua ha continuat amb els sistemes especials inclosos en el Règim General, relatius als treballadors de magatzem i als treballadors agrícoles, i ha explicat les seues particularitats pel que fa als contractes fixos discontinus i eventuals.

També ha abordat les prestacions dels empleats de la llar, els quals, ha recordat, “cotitzen per bases fixes que s’actualitzen mitjançant una ordre ministerial del Govern anualment, i per tant, com que són bases fixes, la seua cotització és relativa a 30 dies, per la qual cosa, per a calcular la prestació, hem de prendre la base del mes anterior al fet causant entre 30”.

Mitjançant supòsits pràctics i qüestions d’interés, Planas ha anat exposant com calcular la base reguladora de les prestacions d’incapacitat temporal per contingències comunes, incapacitat temporal per contingències professionals, risc durant l’embaràs i la lactància, cura de menors malalts de càncer, tenint en compte les particularitats pròpies de cada col·lectiu, segons els preceptes legals continguts en la nova Llei General de la Seguretat Social de 2015, que va entrar en vigor el mes de gener passat.

Finalment, la tècnica Jurídica d’Unión de Mutuas s’ha endinsat en les particularitats pròpies del Règim de Treballadors Autònoms, ha exposat qüestions d’interès d’aquest col·lectiu pel que fa a totes les prestacions i ha comentat també la prestació per cessament d’activitat, exclusiva d’aquest col·lectiu.

.