Notícies

18/03/2019

Unión de Mutuas rep de l’Ajuntament de Barcelona el premi Empresa Innovadora en Conciliació i Temps

Unión de Mutuas ha rebut aquest matí, el premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2018, concedit per l’Ajuntament en la categoria d’empresa de més de 250 treballadors. L’acte ha tingut lloc al Recinte Modernista de Sant Pau i ha congregat a un gran nombre de persones, destacades empreses, representants municipals, socials, sindicals i universitaris. L’acte ha comptat altrament amb la doctora en Ciències Polítiques i Premi Nacional de Sociologia, la catedràtica María Ángeles Durán, que ha impartit la conferència principal “La innovació en els usos del temps”.

El premi, que aquest any complix la seua setena edició, té per objectiu reconéixer, promoure i divulgar la tasca d’aquelles empreses i organitzacions compromeses en millorar la gestió del temps per a una major harmonització de la vida laboral i personal, que reduïsquen les desigualtats i promoguen una economia al servei de les persones.

En la present edició, Unión de Mutuas ha estat distingida per implementar mesures innovadores per gestionar el temps de treball d’una forma més eficient, més igualitària i més saludable, així com pels seus constants avanços en matèria d’igualtat i corresponsabilitat.

La mútua, formada per un 66% de dones, té una llarga trajectòria i experiència en polítiques d’igualtat. És, i, sempre ha estat, una organització compromesa amb la igualtat, un valor recollit ja el 2003, amb la primera edició del Codi Ètic . Des de 2009, amb l’aprovació, per part dels sindicats i la direcció del I Pla d’Igualtat, l’entitat té incorporada en el seu model de gestió, la perspectiva de gènere.

Durant aquests 10 anys transcorreguts, la Comissió d’Igualtat, formada per representants de diferents categories professionals i diferents processos, per l’agent d’igualtat, la direcció i representants del comité d’empresa, ha estat l’encarregada de redactar i vetllar pel compliment dels successius plans d’igualtat.

Actualment, l’entitat està desenvolupant ell IV Pla d’Igualtat 2017-2019 que aprofundix en accions per a tota la plantilla i no només per a les dones treballadores, amb l’objectiu de facilitar la conciliació des de la corresponsabilitat trencant amb els rols i els estereotips que marquen la divisió sexual del treball.

Gràcies a tots aquests plans, la mútua ha anat adoptant nombroses accions innovadores, positives, transversals i permanents, implementades en el seu model de gestió EFQM, que prevenen les conductes discriminatòries i garantixen la plena igualtat de tracte i oportunitats, la conciliació de la vida laboral, personal i familiar i la igualtat de mèrit i capacitat pel que fa a retribucions, formació i promoció interna.

Entre les nombroses mesures destaquen la flexibilitat horària, el foment de la proximitat del treball al domicili, les facilitats per al canvi de torns, la reducció de jornada per a la cura de fills, l’ampliació del permís de maternitat i paternitat a càrrec de l’empresa, el permís retribuït per al primer dia del curs escolar, el teletreball, la realització de reunions i formació per videoconferències per reduir els desplaçaments, el permís retribuït per a la cura de persones dependents, possibilitat d’escollir el torn de les vacances, formació en horari laboral, ofertes de treball neutres, foment de la incorporació de les dones en la cadena de lideratge i l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’àrea de la salut laboral i prevenció de riscos.

Així mateix, la mútua també compta amb un protocol d’actuació en cas d’assetjament en l’àmbit laboral, una guia per a l’ús no discriminatori de la imatge i del llenguatge, i el foment de valors igualitaris i accions preventives per combatre la violència de gènere, amb l’objectiu de reforçar els canvis de mentalitat, actituds i estereotips sexistes que seguixen presents en la societat.

Tota aquesta labor i compromís d’Unión de Mutuas amb la igualtat ha estat objecte de premis i reconeixements com el distintiu “Igualtat en l’Empresa”, una marca d’excel·lència concedida pel Ministeri de Sanitat, Afers Socials i Igualtat, per la destacada i rellevant política d’igualtat de tracte i d’oportunitats que l’entitat desenvolupa amb les seues treballadores i treballadors. Així mateix, la Generalitat Valenciana ha atorgat a tots els plans d’igualtat de la mútua el segell Fent Empresa. Iguals en Oportunitats en reconeixement a la incorporació de mesures innovadores per corregir les desigualtats de gènere. A més, Unión de Mutuas està adherida als Principis del Pacte Mundial y los Principios de Empoderamiento de las Mujeres del Pacto Mundial i ONU Dones, orientats a la promoció de la igualtat de gènere en les empreses i en tots els sectors de la vida econòmica.

NOTA:
Unión de Mutuas és una entitat col·laboradora amb la Seguretat Social que compta a Catalunya amb més de 4.038 empreses mutualistes i 36.684 treballadors protegits. És fruit de la fusió de 16 mútues d’accidents de treball, entre les quals cal destacar el Servei Mutual, mútua fundada el 1950 per iniciativa d’empreses de l’Hospitalet i la zona del Baix Llobregat, especialment del sector tèxtil; més tard s’hi van incorporar empreses de la resta del teixit industrial i productiu de la comarca. Unión de Mutuas basa la seua gestió en el Model Europeu EFQM d’Excel·lència Empresarial amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat en la cura de la salut dels treballadors i empreses associades. Posseïx el segell d’Excel·lència EFQM 500 +, que acredita l’excel·lència i la qualitat dels seus serveis clinicosanitaris. Altrament, la mútua posseïx les certificacions de Gestió de la Qualitat, la R + D + I, la Gestió Mediambiental, la Responsabilitat Social, la Seguretat del Pacient, l’Empresa Saludable, la Seguretat de la Informació, l’Esquema Nacional de Seguretat, i la gestió de la Prevenció de Delictes.