Notícies

09/01/2018

En vigor l’Ordre ESS/1310/2017, de 28 desembre, per a l’aplicació i desenvolupament del REPTA

Des de l’u de gener, les cotitzacions i les prestacions dels autònoms es corresponen amb les dates d’altes i baixes de l’activitat

El Ministeri ha publicat l’Ordre ESS/1310/2017, de 28 de desembre, que introdueix modificacions en l’Ordre de 24 de setembre de 1970, per la qual es dicten normes per a aplicació i desenvolupament del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms pel que fa als efectes econòmics de les prestacions de la Seguretat Social, possibilitant que hi haja una correspondència amb la data del cessament en l’activitat.

En compliment de la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, els treballadors del RETA, des d’aquest u gener de 2018, poden causar fins a tres altes i baixes l’any, depenent de l’existència o no d’activitat, i tindrà efecte des del dia en què es produeix el tràmit, la qual cosa evita, per tant, cotitzar per mesos complets.

Com a conseqüència d’aquestes modificacions, s’ha revistat el contingut de l’Ordre de 24/09/1970 pel que fa a la cobertura econòmica d’aquests treballadors per part de la Seguretat Social, possibilitant la correspondència amb la data del cessament en l’activitat.

Queden modificats els articles 61, 76, 90 i 98. Els principals canvis són els següents:

1r- Apartat 1 de l’article 61: Les prestacions econòmiques de caràcter periòdic es reportaran des del dia següent al de la data en què s’entenguen causades les mateixes, sempre que la sol·licitud es presente dins dels tres mesos següents al dia de la data esmentada. En un altre cas, només es meritaran amb una retroactivitat màxima de tres mesos comptats des del dia de la data de la presentació de la sol·licitud.

2n- Article 76: La data del fet causant de les prestacions d’incapacitat permanent es determinarà d’acord amb allò que preveu l’article 13.2 de l’Ordre de 18 de gener de 1996, per a l’aplicació i desenvolupament del Reial Decret 1300/1995, de 21 de juliol, sobre incapacitats laborals del sistema de la Seguretat Social (l’esmentat art. 13.2 diu que “el fet causant de la prestació s’entendrà produït en la data en què s’haja extingit la incapacitat temporal de què es derivi la invalidesa permanent”).

Per als qui no es troben en alta ni en situació assimilada a la d’alta, la prestació s’entendrà causada el dia de la presentació de la sol·licitud.

3r- Article 90: La pensió de jubilació s’entendrà causada:

a) Per als qui es troben en alta, el dia en què produïxca efectes la baixa en el règim especial com a conseqüència del cessament en el treball, d’acord amb el que disposa l’article 46.4 del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 84/1996, de 26 de gener.

b) Per als qui es troben en alguna de les situacions assimilades a la d’alta, l’últim dia del mes en què tinga lloc la presentació de la sol·licitud.

c) Per als qui no es troben en alta ni en situació assimilada a la d’alta, la pensió s’entendrà causada el dia de la presentació de la sol·licitud.

4t- Article 98: S’entendran causades les prestacions per mort i supervivència el dia en què produïxca efectes la baixa en el règim especial com a conseqüència de la defunció. Si es causen pels que no es troben en alta ni en situació assimilada a la d’alta, el fet causant s’entendrà produït en la data de la defunció.

En tot cas, per a l’auxili per defunció el fet causant s’entendrà produït en la data de la defunció, i per a la pensió d’orfandat, quan el beneficiari siga fill pòstum, el dia del seu naixement.