Accident de treball o malaltia professional

UNIÓN DE MUTUAS col·labora amb la Seguretat Social en la gestió de les prestacions econòmiques derivades de contingències d’accidents de treball i malalties professionals, d’acord amb la legislació vigent:

  • Prestacions econòmiques per incapacitat temporal: l’accidentat té dret a una prestació del 75 % de la base reguladora des del dia següent a la baixa per accident de treball o malaltia professional i fins a la data d’alta.
  • Prestacions econòmiques per incapacitat permanent, mort i supervivència derivades d’accidents de treball:

– Lesions permanents no invalidants: indemnització a tant alçat la quantia de la qual ve fixada per barem legalment establit*.

– Incapacitat permanent parcial: indemnització a tant alçat equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora que ha servit per al càlcul del subsidi d’incapacitat temporal del qual deriva aquesta incapacitat permanent*.

– Incapacitat permanent total: pensió vitalícia que es deriva d’aplicar un percentatge del 55% sobre la base reguladora. Pot ser substituïda, excepcionalment, per una indemnització a tant alçat quan el beneficiari siga menor de 60 anys i complisca els requisits legalment establits. En el moment en el qual el beneficiari complisca 55 anys és possible accedir a la invalidesa total qualificada, de manera que la pensió s’incrementa en un 20%*.

– Incapacitat permanent absoluta: pensió vitalícia del 100% sobre la base reguladora*.

– Gran Invalidesa: pensió vitalícia del 150% sobre la base reguladora*.

– En cas de mort com a conseqüència d’un accident de treball o malaltia professional, les vídues o vidus podran percebre una pensió vitalícia del 52% de la base reguladora, mentre que les òrfenes o orfes podran percebre una pensió vitalícia del 20% de la base reguladora. A més, s’abonarà un auxili per defunció, l’import de la qual es determina anualment mitjançant disposició legal, així com una indemnització especial a tant alçat consistent en 6 mensualitats de la base reguladora que s’ha determinat per a la pensió de viduïtat a favor de la vídua o vidu, i 1 mensualitat per a cada orfe. La legislació també contempla indemnitzacions per a familiars directes que convisqueren amb l’accidentat i estigueren al seu càrrec*.

  • Prestacions d’assistència social amb càrrec als excedents, si n’hi ha.
  • Unión de Mutuas es farà càrrec de les despeses de transport de l’accidentat, així com de la manutenció i l’allotjament si fóra necessari i segons criteri mèdic.

 

 

* Aquestes prestacions es meriten prèvia resolució en ferm de l’organisme competent.