Notícies

10/02/2022

Resolució de 29 de novembre de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació i Economia Social, pel qual s’aprova el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2021-2023

PUNTS DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 2021-2023, APROVAT PER RESOLUCIÓ DE 29 DE NOVEMBRE DE 2021, DE LA SECRETARIA D’ESTAT D’OCUPACIÓ I ECONOMIA SOCIAL, D’INTERÉS EN ASPECTES RELACIONATS AMB LA MÚTUA A LES EMPRESES MUTUALISTES I TREBALLADORS AUTÒNOMS ADHERITS:

EIX 1: EIX 1.1: OBJECTIU 2: Garantir la seguretat i salut dels treballadors, assegurant que es compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals:

  • Actuació 2.1: Pla d’intensificació de l’actuació de la Inspecció en matèria de seguretat i salut laboral: S’intensifica la vigilància sobre les condicions materials de treball en sectors i empreses que presenten una major incidència d’accidents de treball i una major gravetat d’aquests. La selecció de sectors i empreses es realitzarà la HLF (Eina de Lluita contra el Frau), que produeix un encreuament massiu de dades procedents de diferents fonts (Sistema Delta, entre altres).
  • Actuació 2.5: Nou model d’investigació de Malalties Professionals: S’aprovarà un procediment harmonitzat per a la intervenció de la Inspecció de Treball en la investigació de les malalties professionals declarades, que permeta, no sols la correcta identificació de les seues causes i origen, sinó també el tractament massiu de la informació amb finalitats epidemiològics.
  • Actuació 2.6: Qualificació dels accidents de treball: S’intensifica la inspecció per a disminuir la qualificació indeguda com a lleus d’accidents greus (no es tindrà en compte únicament la previsió de dies d’hospitalització, sinó també la gravetat intrínseca de la lesió o les causes en què va ocórrer l’accident), per a evitar que queden sense investigar, utilitzant també la HLF.
  • Actuació 2.8: Garantir l’adequada dotació dels recursos a les organitzacions preventives de les empreses: es vigilarà especialment la relació entre el nombre de tècnics de prevenció i el nombre de persones treballadores.

EIX 1: EIX 1.3: OBJECTIU 8: Lluitar contra el frau a la Seguretat Social i la cotització indeguda de salaris:

  • Actuació 8.1: Cotització indeguda de salaris: Mitjançant l’ús de la HLF s’identificaran les cotitzacions per salaris inferiors al degut (per salaris inferiors a les taules salarials dels convenis, per diferències entre quantitats abonades realment en salari i cotitzades, retribucions ocultes), la correcta aplicació dels epígrafs de cotització per accident de treball segons activitat i la correcta cotització de les retribucions en espècie.

 

Punxa ací per a accedir al Pla estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2021, 2022 i 2023 complet.