Notícies

24/11/2022

Unión de Mutuas renova la certificació de Compliment normatiu penal

L’auditoria externa, realitzada per AENOR, reconeix que la mútua disposa d’un sistema de prevenció de delictes madur i eficaçment integrat a l’organització.

Unión de Mutuas, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, ha renovat el certificat de Compliment normatiu penal d’acord amb la Norma UNE 19601:2017, el principal estàndard per articular sistemes de prevenció de riscos penals i foment d’una cultura empresarial ètica i de compliment amb la Llei.

La ratificació del certificat s’ha produït després d’una rigorosa auditoria externa realitzada per AENOR, en què han participat les diferents àrees de l’entitat, i en què es reconeix l’esforç de la mútua per a continuar enfortint de manera contínua la seua cultura de compliment mitjançant l’adopció de les millors pràctiques de compliment normatiu, govern corporatiu, responsabilitat social i ètica empresarial.

Així mateix, la renovació de la certificació acredita el compromís de l’entitat amb la implantació d’un sistema eficaç de gestió per a la identificació, prevenció, mitigació i tractament dels riscos penals per tal de prevenir la comissió de delictes, i evitar que es puga cometre a l’organització algun tipus d’il·lícit penal imputable a la mútua.

D’aquesta manera, l’informe de l’auditoria indica que «el sistema de Gestió de Compliment normatiu penal d’Unión de Mutuas compleix els requisits de la Norma 19601 i està eficaçment implantat i ha assolit un nivell de maduresa adequat».

També, l’informe assenyala, com a punts forts del sistema «l’elevada implicació del personal, l’esforç per a adaptar la formació en compliment normatiu penal als diferents grups de la plantilla i l’automatització d’un gran nombre de controls a causa de l’avenç en la digitalització dels processos que duu a terme l’entitat».

Unión de Mutuas va obtenir el 2017 la certificació del seu sistema de gestió de compliment normatiu penal, i, des de llavors, se sotmet anualment a auditories realitzades per un tercer independent, garantint la fiabilitat, eficàcia i transparència en el compliment dels requisits de la Norma UNE 19601.

A més, compta amb la Comissió de Prevenció de Delictes, un òrgan col·legiat que té com a principal funció la implantació i revisió del sistema i la gestió de les incidències i denúncies que es reben a través del canal de denúncies habilitat a aquest efecte.

A banda de l’auditoria externa, la mútua també ha implantat un sistema de control i auditoria interna sobre la correcta implantació i funcionament del sistema de gestió de compliment normatiu penal. Dels resultats se n’informa la Direcció i la Junta Directiva de l’entitat.