Notícies

24/11/2022

Unió de Mútues renova la certificació de Compliment normatiu penal

L’auditoria externa, realitzada per AENOR, reconeix que la mútua disposa d’un sistema de prevenció de delictes madur i eficaçment integrat a l’organització.

Unió de Mútues, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, ha renovat el certificat de Compliment normatiu penal d’acord amb la Norma UNE 19601:2017, el principal estàndard per articular sistemes de prevenció de riscos penals i foment d’una cultura empresarial ètica i de compliment amb la Llei.

La ratificació del certificat s’ha produït després d’una rigorosa auditoria externa realitzada per AENOR, en què han participat les diferents àrees de l’entitat, i en què es reconeix l’esforç de la mútua per continuar enfortint de manera contínua la seva cultura de compliment mitjançant l’adopció de les millors pràctiques de compliment normatiu, govern corporatiu, responsabilitat social i ètica empresarial.

Així mateix, la renovació de la certificació acredita el compromís de l’entitat amb la implantació d’un sistema eficaç de gestió per a la identificació, prevenció, mitigació i tractament dels riscos penals per tal de prevenir la comissió de delictes, i evitar que es pugui cometre a l’organització algun tipus d’il·lícit penal imputable a la mútua.

D’aquesta manera, l’informe de l’auditoria indica que «el sistema de Gestió de Compliment normatiu penal d’Unió de Mútues compleix els requisits de la Norma 19601 i està eficaçment implantat i ha assolit un nivell de maduresa adequat».

També, l’informe assenyala, com a punts forts del sistema «l’elevada implicació del personal, l’esforç per adaptar la formació en compliment normatiu penal als diferents grups de la plantilla i l’automatització d’un gran nombre de controls a causa de l’avenç en la digitalització dels processos que duu a terme l’entitat».

Unió de Mútues va obtenir el 2017 la certificació del seu sistema de gestió de compliment normatiu penal, i, des de llavors, se sotmet anualment a auditories realitzades per un tercer independent, garantint la fiabilitat, eficàcia i transparència en el compliment dels requisits de la Norma UNE 19601.

A més, compta amb la Comissió de Prevenció de Delictes, un òrgan col·legiat que té com a principal funció la implantació i revisió del sistema i la gestió de les incidències i denúncies que es rebin a través del canal de denúncies habilitat a aquest efecte.

A banda de l’auditoria externa, la mútua també ha implantat un sistema de control i auditoria interna sobre la correcta implantació i funcionament del sistema de gestió de compliment normatiu penal. Dels resultats se n’informa la Direcció i la Junta Directiva de l’entitat.