Prestació per risc durant l’embaràs o lactància natural

Realitza en línia la sol·licitud de la prestació per risc d’embaràs o la lactància natural de manera ràpida i senzilla.

Què és la prestació per risc durant l'embaràs o lactància natural?

La prestació per risc durant l’embaràs o lactància natural és una prestació econòmica a la qual té dret tota dona embarassada quan existeixen riscos que poden influir negativament en la seua salut o la del fetus. Aquests riscos han de tindre relació amb agents, procediments o condicions de treball del lloc exercit.

És imprescindible que l’empresa adapte el lloc de treball o bé el canvie per un altre compatible. I, únicament quan això no és possible per motius justificats, podrà suspendre el contracte de treball, i podràs sol·licitar la prestació per risc durant l’embaràs.

Com puc tramitar la prestació i quina documentació necessite aportar?

Eres autònoma?

Tramita la prestació de risc d’embaràs o lactància natural des de Mútua En línia Pacients.

Necessitaràs tindre preparada la següent documentació en format digital:

Fase 1. Certificació mèdica de risc durant l’embaràs o la lactància natural.

Abans de poder tramitar la prestació econòmica, és imprescindible que realitzes la sol·licitud de la certificació mèdica. Per a això hauràs d’adjuntar la següent documentació:

• Còpia de totes dues cares del DNI/NIE en vigor.
• Si sol·licites la prestació de risc durant l’embaràs hauràs d’aportar l’Informe mèdic del facultatiu del Servei Públic de Salut on conste la setmana de gestació i data probable del part. Si sol·licites la prestació de risc durant la lactància natural hauràs d’aportar Informe del pediatre certificant la lactància natural.
Declaració de l’autònoma sobre descripció i exposició a riscos durant l’embaràs o la lactància natural (declaració amb la descripció del treball i riscos específics del lloc de treball).
Declaració de la treballadora per compte propi sobre la situació de risc durant l’embaràs o la lactància natural.
• En cas de pluriactivitat o pluriocupació, aportar la documentació relativa a altres sol·licituds presentades en altres mútues per la teua situació d’embaràs.
• En el cas que sol·licites la prestació de risc durant la lactància natural, aportar el llibre de família.

Fase 2: Prestació econòmica.

Quan s’haja emés el certificat mèdic i no siga possible el canvi de lloc de treball per part de l’empresa, has de presentar la següent documentació per a continuar amb el tràmit:

Document de titularitat del compte bancari (serà vàlid qualsevol document que et vincule amb el teu compte bancari, com el document facilitat per la pròpia entitat bancària, còpia del compte bancari o qualsevol rebut on aparega la teua identificació i el número de compte bancària).
• El pagament de la quota de l’últim mes.
Certificació de finalització de la prestació de maternitat, en el cas que sol·licites la prestació de risc durant la lactància natural.

Al final de la fase 1 i després d’analitzar tota la documentació presentada, els serveis mèdics de la mútua realitzaran la valoració de la sol·licitud i et notificaran, si la certificació mèdica és positiva, diferida o si no existeix risc.

Si el certificat mèdic emés és positiu, i no és possible el canvi de lloc per part de l’empresa, has d’iniciar la fase 2 i presentar la documentació sol·licitada.

Si el certificat mèdic és diferit, significa que no existeix cap risc en aqueix moment, però sí que es produirà en dates futures. Per això, has d’esperar a la data que s’indica en el propi certificat i Unió de Mútues et sol·licitarà la documentació necessària i així seguir avant amb la fase 2.

En el cas que es considere que no hi ha risc per a tu, ni per al fetus, rebràs notificació i, per tant, no podràs continuar amb el procés.

Eres treballadora protegida?

Tramita la prestació de risc d’embaràs o la lactància natural des de Mútua En línia Pacients.

Necessitaràs tindre preparada la següent documentació en format digital:

Fase 1. Certificació mèdica de risc durant l’embaràs o lactància natural.

Abans de poder tramitar la prestació econòmica, és imprescindible que realitzes la sol·licitud de la certificació mèdica. Per a això hauràs d’adjuntar la següent documentació:

• Còpia de totes dues cares del DNI/NIE en vigor.
• Si sol·licites la prestació de risc durant l’embaràs hauràs d’aportar Informe mèdic del facultatiu del Servei Públic de Salut on conste la setmana de gestació i data probable del part. Si sol·licites la prestació de risc durant la lactància natural hauràs d’aportar informe del pediatre certificant la lactància natural.
Declaració empresarial sobre descripció i exposició a riscos durant l’embaràs o la lactància natural (declaració empresarial amb la descripció del treball desenvolupat i riscos específics del lloc de treball).
• Si eres Emprada de la Llar aportaràs la Declaració de l’Ocupador amb la descripció del treball i riscos específics del lloc de treball i la Declaració de la treballadora per compte propi sobre la situació de risc durant l’embaràs o la lactància natural.
• En cas de pluriactivitat o pluriocupació, aportar la documentació relativa a altres sol·licituds presentades en altres mútues per la teua situació d’embaràs.
• En el cas que sol·licites la prestació de risc durant la lactància natural, el llibre de família.

Fase 2: Prestació econòmica.

Quan s’haja emés el certificat mèdic i no siga possible el canvi de lloc de treball per part de l’empresa, has de presentar la següent documentació per a continuar amb el tràmit:

Declaració empresarial de suspensió del contracte.
Document de titularitat del compte bancari (serà vàlid qualsevol document que et vincule amb el teu compte bancari, com el document facilitat per la pròpia entitat bancària, còpia del compte bancari o qualsevol rebut on aparega la teua identificació i el número de compte bancària).
Certificat d’empresa de cotitzacions.
• Còpia de la nòmina dels tres últims mesos.
Certificació de finalització de la prestació de maternitat, en el cas que sol·licites la prestació de risc durant la lactància natural.

Al final de la fase 1 i després d’analitzar tota la documentació presentada, els serveis mèdics de la mútua realitzaran la valoració de la sol·licitud i et notificaran, si la certificació mèdica és positiva, diferida o si no existeix risc.

Si el certificat mèdic emés és positiu, i no és possible el canvi de lloc per part de l’empresa, has d’iniciar la fase 2 i presentar la documentació sol·licitada.

Si el certificat mèdic és diferit, significa que no existeix cap risc en aqueix moment, però sí que es produirà en dates futures. Per això, has d’esperar a la data que s’indica en el propi certificat i Unió de Mútues et sol·licitarà la documentació necessària i així seguir avant amb la fase 2.

En el cas que es considere que no hi ha risc per a tu, ni per al fetus, rebràs notificació i, per tant, no podràs continuar amb el procés.

Eres tramitador RED o empresa?

Si eres el tramitador RED o empresa, realitza el tràmit des de Mútua En línia.

Consulta la documentació que necessites aportar en cas de treballadora autònoma o treballadora protegida.

Actues en representació de la sol·licitant?

Si ho sol·licites com a representant punxa ací.

Com he d'esmenar la documentació?

Si la mútua t’ha sol·licitat esmenar la sol·licitud o bé vols aportar documentació per a rectificar alguna informació, t’enviarem un correu electrònic a l’adreça d’email que ens has indicat en la sol·licitud i et detallarem la informació o documentació que et falta. Aquesta esmena haurà de realitzar-se pel mateix canal pel qual s’haja realitzat la sol·licitud.

Quan es comunica el dret a la prestació?

El dret a percebre aquest subsidi es comunicarà en un termini màxim de 30 dies, una vegada comprovada la documentació presentada i si es compleixen els requisits.

Quant i quan es percep?

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establida per a la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals.

El pagament es realitzarà, per períodes vençuts, mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat en la sol·licitud i de la qual has de ser titular.

Fins quan dura la prestació?

L’abonament de la prestació s’inicia el mateix dia en què s’inicia la suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs fins que existisca una causa legal d’extinció:

  • Part o inici de maternitat.
  • Extinció del contracte de treball.
  • Reincorporació al lloc de treball compatible amb el teu estat.
  • Interrupció de l’embaràs.
  • Defunció de la beneficiària.

Comunica’ns com més prompte millor qualsevol d’aquestes circumstàncies.

I si no puc presentar la sol·licitud en línia?