Empreses · Unitat d’Absentisme

Gestió de l’absentisme

Què és l’absentisme laboral?

Absentisme laboral és tota absència d’una persona en el lloc de treball en hores que corresponen a un dia laborable, dins de la jornada laboral, excloent el període de vacances.

Hi ha diversos tipus d’absentisme laboral. El de causa mèdica és el que en comporta més del 70% i en què Unió de Mútues pot col·laborar com a eina de control.

Com repercuteix l’absentisme a l’empresa?

L’absentisme repercuteix en els àmbits socioeconòmic i sanitari:

1.) Treballador:

– Pèrdua de salut, increment de despeses en farmàcia, disminució d’ingressos.

2.) Empresa:

Increment en costos generals tant directes, com ara la pròpia prestació i els costos del substitut, com indirectes, com ara la formació del substitut i la sobrecàrrega de tasques per a la resta del personal.

Els problemes organitzatius poden ser causa d’alteració del clima laboral, de conflictes laborals i de riscos per a la seguretat del treballador.

Pèrdua d’eficàcia, qualitat i productivitat.

Com col·labora Unió de Mútues amb les seves empreses en el control de l’absentisme?

Unió de Mútues és conscient de la problemàtica que suposa l’absentisme per a les empreses mutualistes i ha adoptat una sèrie de mesures per a afrontar-lo. Tenint en compte que el nostre objectiu principal és la salut del treballador, Unió de Mútues pretén col·laborar amb les empreses per a adequar l’absentisme laboral, per la qual cosa disposa de la Unitat d’Absentisme.

Unitat d’Absentisme

Com actua la Unitat d’Absentisme d’Unió de Mútues?

1. Objectiu:

«Minimitzar els factors que l’augmenten i dinamitzar els factors que permeten el retorn de les persones al lloc de treball»

2. Equip:

Està constituït per un equip multidisciplinari, experts en disciplines d’epidemiologia, sanitaris-assistencials, jurídica, qualitat, psicologia, avaluadors i docents i RH.

S’organitza en unitats territorials per a ampliar la cobertura a tot l’àmbit nacional.

3. Pla de treball:

S’elabora, juntament amb el Departament d’Epidemiologia d’Unió de Mútues, un informe epidemiològic descriptiu retrospectiu de l’absentisme per causa mèdica, en què es fa un diagnòstic d’absentisme de causa mèdica de l’empresa.

Amb l’informe diagnòstic d’absentisme i les necessitats particulars de l’empresa es fa un Pla d’Actuació personalitzat que inclou bàsicament a cada empresa:

– Comunicació directa i fluïda amb l’empresa per a resoldre incidències el més ràpid possible.

– Seguiment especial dels processos actius, amb baixa laboral o sense.

– Estudi periòdic d’indicadors d’absentisme.

– Reunions successives amb els caps intermedis per a aconseguir que s’impliquin en el problema de l’absentisme.

– Proposar jornades de sensibilització als treballadors com a promoció de la salut laboral.

– Mesures de prevenció per a minimitzar la incidència.

Després de l’aplicació d’aquest Pla d’Actuació, se’n fa una Avaluació que inclou l’enquesta de satisfacció i avaluació dels indicadors d’absentisme del període i noves propostes per a l’exercici següent.

Sobre la base d’aquesta avaluació es prenen decisions per al Pla d’Actuació posterior.

Com actua la Unitat d’Absentisme d’Unió de Mútues?

1. Objectiu:

«Minimitzar els factors que l’augmenten i dinamitzar els factors que permeten el retorn de les persones al lloc de treball»

2. Equip:

Està constituït per un equip multidisciplinari, experts en disciplines d’epidemiologia, sanitaris-assistencials, jurídica, qualitat, psicologia, avaluadors i docents i RH.

S’organitza en unitats territorials per a ampliar la cobertura a tot l’àmbit nacional.

3. Pla de treball:

S’elabora, juntament amb el departament d’Epidemiologia d’Unió de Mútues, un informe epidemiològic descriptiu retrospectiu de l’absentisme per causa mèdica, en què es fa un diagnòstic d’absentisme de causa mèdica de l’empresa.

Amb l’informe diagnòstic d’absentisme i les necessitats particulars de l’empresa es fa un pla d’actuació personalitzat que inclou bàsicament a cada empresa:

– Comunicació directa i fluïda amb l’empresa per a resoldre incidències el més ràpid possible.

– Seguiment especial dels processos actius, amb baixa laboral o sense.

– Estudi periòdic d’indicadors d’absentisme.

– Reunions successives amb els caps intermedis per a aconseguir que s’impliquin en el problema de l’absentisme.

– Proposar jornades de sensibilització als treballadors com a promoció de la salut laboral.

– Mesures de prevenció per a minimitzar la incidència.

Després de l’aplicació d’aquest pla d’actuació, se’n fa una avaluació que inclou l’enquesta de satisfacció i avaluació dels indicadors d’absentisme del període i noves propostes per a l’exercici següent.

Sobre la base d’aquesta avaluació es prenen decisions per al pla d’actuació posterior.

@bsenCOST

Aplicació web per a l’estimació de costos derivats de l’absentisme de causa mèdica

Absencost és una aplicació web, d’accés lliure, que permet estimar els costos derivats de l’absentisme de causa mèdica en les empreses a partir de la informació que aquestes subministren.

El sistema genera dos tipus d’informe:

  • Un informe resum que subministra una estimació bàsica.
  • Un informe llarg que aporta informació més detallada, calcula incidències i incorpora indicadors sectorials de comparació.

Fullet informatiu

Accés a l’aplicació

absencost