Treballadors · Els teus drets

Seguretat del Pacient

La Gestió de Seguretat del Pacient, s’ha convertit en els últims anys en aspecte clau de la qualitat de la prestació sanitària d’una organització i deriva en una notable rellevància no només per als pacients sinó també per a les seves famílies, que desitgen sentir-se segurs de les cures sanitàries que reben, però també per als professionals i els equips d’alta adreça (gestió) que desitgen oferir la millor i més òptima assistència sanitària amb la màxima eficiència i efectivitat.

Unió de Mútues treballa en Seguretat del Pacient des de l’any 2007, sent 2013 un punt d’inflexió important amb la consecució de l’acreditació en la Norma UNE 179003.

Els esdeveniments adversos, mai desitjats en l’atenció sanitària, són causa de morbiditat en nostre ajusto assistència, sobretot generat per múltiples factors inherents al pacient però també a la interacció amb est de factors organitzatius, personals dels professionals i/o relacionats amb la malaltia. Els danys que es poden ocasionar als pacients en l’àmbit sanitari i el cost que suposen als sistemes sanitaris són d’important rellevància. De fet organitzacions de salut com l’Organització Muladial de la Salut (OMS), l’Organització PanAmericana de la Salut, el Comitè de Sanitat del Consell d’Europa, així com, agències i organismes internacionals han desenvolupat estratègies per proposar plans, accions i mesures legislatives que permetin controlar els esdeveniments adversos evitables en la pràctica clínica. Al nostre país, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en la seva responsabilitat de millorar la qualitat del sistema sanitari en el seu conjunt, situant la seguretat del pacient en el centre de les polítiques sanitàries com un dels elements clau de la millora de la qualitat.

Objectiu principal: millorar la seguretat dels pacients atesos en els centres d’Unió de Mútues.

Objectius específics:

  • Promoure el coneixement i la cultura de seguretat del pacient entre els professionals d’Unió de Mútues.
  • Promoure el coneixement de seguretat del pacient entre els pacients atesos en els centres d’Unió de Mútues.
  • Desenvolupar accions encaminades a millorar la informació i formació sobre seguretat del pacient dels professionals d’Unió de mútues i dels pacients que acudeixen sol·licitant els nostres serveis, així com, a totes les empreses col·laboradore.
  • Establir sistemes d’informació, notificació i detecció d’esdeveniments adversos per a l’aprenentatge continu i continuat.
  • Implantar pràctiques segures recomanades en tots els centres assistencials d’Unió de Mútues.

Canal de participació

Qualsevol consulta, suggeriment o agraïment pot presentar-se a través de:

  1. Els formularis disponibles en els nostres centres.
  2. El formulari disponible en aquest enllaç.

Unió de Mútues té oberta una línia de comunicació per a qualsevol persona que desitgi posar-se en contacte amb el Comitè d’Ètica en relació amb el Codi Ètic i de Conducta de l’entitat.

A través del compte comitedeetica@uniondemutuas.es, que arriba directament al president d’aquest comitè, es pot posar en coneixement del mateix una situació o actuació que infringeixi o pugui infringir els valors i normes del Codi Ètic i de Conducta.

El canal té també la funció de recollir totes les alertes, dubtes i suggeriments que pugui suscitar el Codi Ètic i de Conducta.

Per dirigir-se al Comitè d’Ètica n’hi ha prou amb emplenar un formulari que, a més, pot usar-se per adherise al Codi Ètic i de Conducta d’Unió de Mútues.

Formulari del Codi Ètic i de Conducta

Unió de Mútues ha implantat un sistema de gestió de riscos per a la prevenció de delictes i posa a la disposició dels seus grups d’interès un canal de comunicació confidencial per a la notificació de successos, incidències o denúncies que es trobin enquadrats en algun dels tipus penals imputables a les persones jurídiques, segons el Codi Penal vigent, en l’actuació de la Mútua com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social.

Les notificacions es realitzaran emplenant el formulari corresponent i prement el botó enviar, una vegada emplenat. El formulari serà tractat de manera confidencial per la Comissió de Prevenció de Delictes.

És necessari que les persones que efectuïn denúncies aportin els seus noms i dades de contacte, ja que la labor de seguiment i investigació apropiada pugues no dur-se a terme si no s’identifica la font de la informació. El denunciant haurà de demostrar l’existència d’indicis raonables que validin la denúncia segons el parer de l’òrgan receptor.

Formulari

Les reclamacions i queixes poden presentar-se a través de:

  1. Les fulles de reclamacions disponibles en els nostres centres. En aquest cas, vostè o el seu representant hauran d’identificar-se correctament o acreditar la seva representació, respectivament. La reclamació/queixa, juntament amb la resposta donada, es comunicaran a la Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social.
  2. L’Oficina Virtual de Reclamacions (https://www.ovrmatepss.es/virtual/). La Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social gestionarà les reclamacions/queixes que arribin a l’oficina virtual, sol·licitant informació de la Mútua, rebent la contestació d’aquesta i resolent davant la persona que efectua la reclamació/queixa.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Amb l’objectiu de complir amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, posem a la seva disposició el següent formulari per sol·licitar informació del seu interès.

Formulari

Si el teu interès és treballar en la nostra organització pots enviar-nos les teves dades i CV punxant en aquest enllaç. Gràcies pel teu interès.