Treballadors · Els teus drets

Seguretat del Pacient

La Gestió de Seguretat del Pacient, s’ha convertit en els últims anys en aspecte clau de la qualitat de la prestació sanitària d’una organització i deriva en una notable rellevància no només per als pacients sinó també per a les seves famílies, que desitgen sentir-se segurs de les cures sanitàries que reben, però també per als professionals i els equips d’alta adreça (gestió) que desitgen oferir la millor i més òptima assistència sanitària amb la màxima eficiència i efectivitat.

Unió de Mútues treballa en Seguretat del Pacient des de l’any 2007, sent 2013 un punt d’inflexió important amb la consecució de l’acreditació en la Norma UNE 179003.

Els esdeveniments adversos, mai desitjats en l’atenció sanitària, són causa de morbiditat en nostre ajusto assistència, sobretot generat per múltiples factors inherents al pacient però també a la interacció amb est de factors organitzatius, personals dels professionals i/o relacionats amb la malaltia. Els danys que es poden ocasionar als pacients en l’àmbit sanitari i el cost que suposen als sistemes sanitaris són d’important rellevància. De fet organitzacions de salut com l’Organització Muladial de la Salut (OMS), l’Organització PanAmericana de la Salut, el Comitè de Sanitat del Consell d’Europa, així com, agències i organismes internacionals han desenvolupat estratègies per proposar plans, accions i mesures legislatives que permetin controlar els esdeveniments adversos evitables en la pràctica clínica. Al nostre país, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en la seva responsabilitat de millorar la qualitat del sistema sanitari en el seu conjunt, situant la seguretat del pacient en el centre de les polítiques sanitàries com un dels elements clau de la millora de la qualitat.

Objectiu principal: millorar la seguretat dels pacients atesos en els centres d’Unió de Mútues.

Objectius específics:

  • Promoure el coneixement i la cultura de seguretat del pacient entre els professionals d’Unió de Mútues.
  • Promoure el coneixement de seguretat del pacient entre els pacients atesos en els centres d’Unió de Mútues.
  • Desenvolupar accions encaminades a millorar la informació i formació sobre seguretat del pacient dels professionals d’Unió de mútues i dels pacients que acudeixen sol·licitant els nostres serveis, així com, a totes les empreses col·laboradore.
  • Establir sistemes d’informació, notificació i detecció d’esdeveniments adversos per a l’aprenentatge continu i continuat.
  • Implantar pràctiques segures recomanades en tots els centres assistencials d’Unió de Mútues.

Canal de participació

Qualsevol consulta, suggeriment, agraïment o incidència pot presentar-se a través de:

  1. Els formularis disponibles en els nostres centres.
  2. El formulari disponible en aquest enllaç.

Les reclamacions i queixes poden presentar-se a través de:

  1. Les fulles de reclamacions disponibles en els nostres centres. En aquest cas, vostè o el seu representant hauran d’identificar-se correctament o acreditar la seva representació, respectivament. La reclamació/queixa, juntament amb la resposta donada, es comunicaran a la Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social.
  2. L’Oficina Virtual de Reclamacions (https://www.ovrmatepss.es/virtual/). La Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social gestionarà les reclamacions/queixes que arribin a l’oficina virtual, sol·licitant informació de la Mútua, rebent la contestació d’aquesta i resolent davant la persona que efectua la reclamació/queixa.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Amb l’objectiu de complir amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, posem a la seva disposició el següent formulari per sol·licitar informació del seu interès.

Formulari

Unió de Mútues, posa a disposició la següent adreça de correu prevenciondelitos@uniondemutuas.es per a qualsevol notificació en aquesta matèria.

Formulari

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, l’informem que el responsable del tractament de les seves dades és Unió de Mútues, MCSS núm. 267. La finalitat del tractament de les seves dades serà la de tramitar i gestionar els successos, incidències i denúncies notificats a l’òrgan de compliance penal. Aquestes dades seran tractats de conformitat amb el que es preveu en el Manual de Prevenció de Riscos Penals, amb la més estricta confidencialitat per part de l’òrgan de compliance penal. Això sense perjudici de la comunicació de dades que sigui pertinent per a l’aplicació, si escau, del règim sancionador, o notificació a l’autoritat competent de les incidències amb transcendència penal.

L’informem que té vostè dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades així com a la portabilitat dels mateixos en els termes legalment establerts, mitjançant escrit dirigit a UNIÓ DE MÚTUES, MCSS Núm. 267, en el domicili situat en Av. del Lledó, 69, 12004 Castelló, presentant-lo en qualsevol de les seves delegacions. A través del següent enllaç web https://www.uniondemutuas.es/politicaprotecciondatospersonales/ li proporcionem informació addicional sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

Unió de Mútues, posa a disposició la següent adreça de correu dpd@uniondemutuas.es per a qualsevol notificació en aquesta matèria.

Unió de Mútues, posa a disposició la següent adreça de correu conductas@uniondemutuas.es per a qualsevol notificació en aquesta matèria.

Formulari

Unió de Mútues, posa a disposició la següent adreça de correu comitedeetica@uniondemutuas.es per a qualsevol notificació en aquesta matèria.

SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ ACCESSIBLE I QUEIXES relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, i sol·licitar informació que es trobi exclosa de l’àmbit d’aplicació del Reial decret.

RECLAMACIONS en matèria d’accessibilitat (Nota: Els interessats podran iniciar una reclamació sol si, havent realitzat una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5 del RD 1112/2018 (lletres a) a e) ). S’haurà d’indicar el número identificador de la seva anterior sol·licitud).

>> Formulari de sol·licitud d’informació accessible, queixes i reclamacions sobre l’accessibilitat (RD 1112/2018).