Notícies

10/11/2023

Campanya ‘Zero Greus i Mortals’: Unió de Mútues lluita per la seguretat laboral en el sector primari

Els accidents laborals representen un problema comú en l’àmbit laboral, afectant la gran majoria d’empreses i treballadors. No obstant això, cal destacar que unes certes categories d’accidents, especialment els greus i els mortals, impacten de manera més específica en determinats sectors d’activitat i llocs de treball. En particular, el sector primari es troba entre aquells sectors més afectats per aquesta mena d’accidents.

En el context d’Espanya, segons dades proporcionades pel Ministeri de Treball i Economia Social, l’Índex d’incidència d’accidents de treball en jornada laboral del sector d’agricultura ramaderia, silvicultura i pesca del 2022 està per sobre de l’Índex d’incidència del total de sectors, no obstant això, a descendit respecte al registrat durant el mateix període de l’any anterior. No ocorre el mateix amb l’Índex d’incidència dels accidents mortals, ja que a més d’estar per sobre del total de sectors, pràcticament ha duplicat la incidència respecte al 2021.

En resposta a aquesta problemàtica, Unió de Mútues ha desenvolupat la campanya “Zero Greus i Mortals”, amb la visió de «Zero Morts en el Treball», tal com s’emmarca en l’estratègia de la Unió Europea sobre salut i seguretat en el treball 2021-2027 i d’acord amb la primera línia d’actuació de l’Objectiu 1 de l’Estratègia Espanyola de seguretat i Salut 2023-2027, sobre la millora de la prevenció dels accidents de treball, especialment dirigides a sectors i activitats de major sinistralitat com és el sector primari.

Aquesta iniciativa té com a objectiu sensibilitzar un sector on existeixen una gran varietat de tasques realitzades, en les quals intervenen elements perillosos com a maquinària, eines, productes químics, tracte amb animals, etc. amb riscos de molt diversa índole, i on a més conviuen grans explotacions i embarcacions, amb sistemes de treball automatitzat, i petites empreses amb sistemes de treball més conservador i amb una marcada diversitat cultural.

La campanya desenvolupada per Unió de Mútues consisteix en una sèrie de materials de sensibilització específics que inclouen guies sectorials informatives, infografies i nous vídeos curts il·lustratius dissenyats per a la seva visualització en telèfons mòbils, amb l’objectiu d’arribar de manera efectiva als treballadors d’aquest sector. Aquests recursos proporcionen informació crucial sobre les millors pràctiques de seguretat, els riscos específics en l’agricultura, silvicultura, ramaderia i pesca, així com les mesures preventives que s’han de prendre.