Notícies

22/01/2017

El Sistema de Liquidació Directa permet consultar les liquidacions deutores generades per ofici

Amb l’objectiu d’ampliar i millorar les funcionalitats existents actualment en el Sistema de Liquidació Directa i donar resposta a les demandes plantejades pels usuaris, la Seguretat Social ha posat en funcionament una nova versió del Servei de Consulta de Càlculs que permet, com a novetat principal, la consulta dels càlculs de les liquidacions deutores generades d’ofici per la TGSS.

A partir d’ara ja s’hi pot consultar el detall dels càlculs de les liquidacions deutores generades per la Tresoreria General de la Seguretat Social, com a conseqüència de la manca de conciliació dels treballadors presentats, per altes de nous treballadors/trams mecanitzats fora de termini o per absència de presentació de la liquidació corresponent.

Els càlculs de la liquidació hi apareixen desglossats en quota empresarial, quota del treballador i quota total. Se’n modifica la pantalla d’accés i s’hi incorpora la possibilitat d’entrar directament per número de liquidació. A més, s’hi podrà filtrar la informació seleccionant en funció de l’origen de la liquidació (presentades per l’empresa, generades per la Tresoreria o totes les liquidacions) a fi de facilitar la recerca.

S’hi possibilita la consulta massiva de càlculs de treballadors en línia o mitjançant un informe en diferit que es remetrà a través de Siltra. Així mateix, s’hi podran conèixer els càlculs de les quotes diferides i exonerades, en el cas que es donin aquestes circumstàncies.

A més, també dins del Sistema de Liquidació Directa, ha entrat en funcionament el Servei de Consulta de Càlcul de Quotes per al Treballador, que per primera vegada facilita informació al treballador sobre el càlcul de les quotes efectuat per la Seguretat Social i inicia d’aquesta manera una nova línia de treball dirigida a proporcionar millors serveis als treballadors.

Aquest nou servei permetrà al treballador conèixer l’import de les seves quotes en aquelles liquidacions confirmades, en el Sistema de Liquidació Directa (SLD) o en RED Directe, en què estigui inclòs.

La consulta, que estarà disponible un cop finalitzat el període de presentació de la liquidació, facilitarà, a més de la informació relativa a les seves quotes, el detall del càlcul d’aquestes en funció de les diverses condicions de cotització que afectin el període, així com totes les dades tingudes en compte per a aquest càlcul. A aquest efecte, cal tenir en compte que, per facilitar la consulta al treballador, els càlculs mostrats es correspondran sempre amb el mes seleccionat per aquest, tot i que la liquidació pugui abastar un període més ampli.

Manual del Servei de Consulta de Càlcul de Quotes per al Treballador

Accés al Servei de Consulta de Càlcul de Quotes per al Treballador