Notícies

01/06/2023

Els pacients valoren com a excel·lent el servei i atenció prestats per Unió de Mútues

En el cas dels pacients de l’Institut de Traumatologia Unió de Mútues, centre hospitalari propi, l’índex de satisfacció és del 99,66%.

Segons indiquen les dades de l’informe d’enquestes de satisfacció, els resultats obtinguts durant 2022 situen en un 94,81% l’índex de satisfacció dels treballadors accidentats i en un 99,66% el grau de satisfacció dels treballadors hospitalitzats en l’Institut de Traumatologia Unió de Mútues; uns resultats que confirmen que, per a Unió de Mútues, el pacient és el centre de l’atenció sanitària i la prestació de serveis. Durant tot l’exercici s’avalua de manera contínua l’experiència dels pacients respecte a l’atenció, la informació rebuda, les instal·lacions i la seva satisfacció general amb la Mútua, assegurant que la mostra compleix amb els paràmetres per a poder ser considerades dades estadísticament vàlids.

Com a part del seu compromís amb la satisfacció dels grups d’interès, es compta amb un pla estratègic que té com a eix l’atenció de les expectatives legítimes d’aquests.

Per a assegurar la qualitat en el servei, Unió de Mútues compta amb un pla d’inversions en tecnologia mèdica i en instal·lacions. Durant 2022 s’ha dotat a diversos centres d’equips de rehabilitació d’avantguarda com les cintes antigravitatòries, d’equips per a la pràctica de la telemedicina, i s’ha realitzat una gran inversió en obres d’adequació dels quiròfans de l’Institut de Traumatologia Unió de Mútues. Així mateix, s’ha obert un nou centro en la ciutat de Girona.

Les inversions en els centres tenen molt present dos aspectes que la Mútua considera claus: les millores en eficiència energètica i l’accessibilitat de les instal·lacions. Amb tot això, els centres d’Unió de Mútues són valorats molt positivament pels seus usuaris, amb un 96,07% de satisfacció.

En definitiva, Unió de Mútues procura garantir a les empreses mutualistes que els seus treballadors són atesos amb els millors mitjans disponibles, facilitant-los una òptima recuperació i incorporació al seu lloc de treball.

 

D’altra banda destacar les dades de satisfacció d’altres grups d’interès. Un 84,11% de les empreses està satisfeta amb el servei prestat per Unió de Mútues, així com un 96,30% dels tramitadors RED i un 92,23% dels autònoms. La transformació digital, l’assessorament personalitzat i la proximitat del servei són els principals motius pels quals empreses, autònoms i tramitadors RED estan satisfets amb la mútua.

Unió de Mútues manté el seu compromís constant i decidit amb la qualitat del servei que permet anualment renovar els certificats de qualitat conforme l’ISO 9001 de qualitat, ISO 14.001 de medi ambient, UNEIX 179003 de seguretat de pacients, a més d’altres sistemes normalitzats com el Compliance Penal o la seguretat de la informació.

Teresa Blasco, membre del comitè de direcció, assegura que “els alts índexs de satisfacció reflecteixen que el sistema integrat permet que la qualitat i la millora contínua s’estenguin a tots els processos de l’entitat, fent possible l’avanç i l’evolució cap a una gestió més àgil, transformadora, d’innovació sistemàtica i compromesa amb les persones”. A més, afegeix que l’objectiu és “oferir a les empreses mutualistes, treballadors protegits i autònoms adherits el millor servei així com una eficaç i eficient col·laboració amb la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social”.

D’aquesta manera, la mútua ha anat implantant un model de gestió que ha anat integrant sistemes de gestió normalitzats que li aporten la màxima eficiència, seguretat i sostenibilitat en la gestió dels recursos i les prestacions sanitàries i econòmiques que té legalment atribuïdes.