Notícies

22/10/2021

Experts de l’àrea de Prevenció d’Unió de Mútues exposen la repercussió de la nova consideració de la sílice cristal·lina respirable com a agent cancerigen

Organitzada per Foment del Treball, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Unió de Mútues ha participat en una jornada sobre la «Repercussió de la nova consideració de la sílice cristal·lina respirable com a agent cancerigen». El seminari web ha despertat molt interès entre els empresaris que pertanyen als sectors afectats, així com en organitzacions i entitats de l’àmbit de la prevenció i la vigilància en la salut; i ha comptat amb la participació de més de dos-cents inscrits.

Amb l’entrada en vigor del RD 257/2018 que va modificar el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i va incloure la pols de sílice lliure com a agent químic causant de càncer de pulmó, i del RD 1154/2020 que modifica el RD 665/97, que inclou en el seu annex I la pols respirable de sílice cristal·lina com a substància cancerígena, ens situem davant d’un nou panorama normatiu que afecta nombrosos sectors d’activitat entre els processos productius els quals es troba present l’esmentat agent.

Unió de Mútues, dins de l’acció promotora de l’educació i sensibilització en prevenció d’accidents de treball i malalties professionals, ha desenvolupat en aquesta jornada, una posada al dia de les implicacions normatives enfront del risc per exposició a la pols de sílice cristal·lina respirable (SCR) com a cancerigen, les seves patologies derivades de l’exposició, la prevenció de la malaltia des de l’òptica de la medicina de la feina, l’estratègia higiènica per a aquest tipus de contaminant, i les mesures tècniques i organitzatives més rellevants d’acord amb el RD 665/97 per al seu control.

El  director de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball, Cèsar Sánchez, ha presentat la jornada en la qual han participat com a experts el metge especialista en Medicina del Treball d’Unió de Mútues, Pedro Soto, el coordinador tècnic de la Unitat de Ceràmica d’Unimat Prevenció, Virgili Elías, així com el Tècnic de Prevenció, Javier Múrcia i l’advocat Pedro Agut, tots dos d’Unió de Mútues.

La gestió del risc per exposició a la sílice cristal·lina respirable com a agent cancerigen, implica «adoptar una vigilància de la salut més estricta, tant col·lectiva com individual, amb exàmens de salut inicials, i periòdics anuals, després d’absències prolongades i postocupacionals. A més, la història clínica incorporarà radiografies de tòrax, espirometria i altres proves específiques davant de troballes patològiques o en sectors d’activitat determinats. Sobre aquesta qüestió s’afegeixen noves obligacions pel que fa a la documentació, ja que cal mantenir una llista actualitzada de treballadors exposats, i un historial d’exposició i historials mèdics individuals 40 anys un cop finalitzada l’exposició», segons ha manifestat el metge especialista en Medicina del Treball d’Unió de Mútues, Pedro Soto.

Pel que fa a altres obligacions de l’empresari, el tècnic de prevenció d’Unió de Mútues, Javier Murcia, ha incidit en utilitzar les noves mesures que s’han d’aplicar per prevenir, controlar el risc i assegurar la protecció per als treballadors.

Entre aquestes mesures ha fet referència a, sempre que sigui tècnicament possible, evitar la utilització de l’agent cancerigen mitjançant la seva substitució per una substància o procediment de treball menys perillós, així com l’ús de sistemes tancats que evitin la interacció de l’agent amb el treballador.

En el cas que les mesures abans esmentades no siguin tècnicament viables, i hi hagi risc d’exposició a la pols de SCR, s’ha de garantir que aquesta es redueixi a un nivell tan baix com sigui possible, emprant mesures tècniques i organitzatives com: la limitació de les quantitats de la pols de SCR i dels treballadors exposats, redissenyar els processos o els procediments de treball per reduir al mínim la formació d’aquesta pols, la captació de la pols en l’origen mitjançant sistemes d’aspiració, la realització de mesuraments, el manteniment de mesures higièniques i de neteja, i la delimitació de les zones de risc, entre d’altres.

Igualment, s’adoptaran les mesures necessàries relatives a la roba de treball (inclòs l’emmagatzematge per separat respecte de la roba de carrer), l’assignació de temps per a la higiene personal dels treballadors de fins deu minuts abans dels àpats i de deu minuts abans d’abandonar el lloc de treball, així com l’ús d’equips de protecció personal, entre els quals destaquen específicament les mascaretes amb filtres contra partícules per evitar la inhalació de la pols SCR.

Tot això suposa un «salt qualitatiu pel que fa al nivell d’exigència anterior, quan la pols de sílice cristal·lina era considerada un agent químic contaminant, augmentant, ara, el nivell de protecció requerit, la qual cosa suposa també un repte per a les empreses, des del punt de vista tècnic, organitzatiu i econòmic», ha assenyalat el tècnic de prevenció d’Unió de Mútues.

En aquesta línia, i respecte a les consideracions judicials, l’expert jurídic de la mútua, Pedro Agut, ha insistit en el canvi substancial d’obligacions per a les empreses que suposa l’aplicació d’aquest Reial decret, RD665/97, de cancerígens i mutàgens per la realització d’activitats que puguin suposar la generació de pols de sílice cristal·lina respirable, destacant les implicacions econòmiques d’inversió necessàries així com les derivades legals i econòmiques davant de casos d’aparició de malaltia professional.