Empreses · Règims i sistemes especials de la Seguretat Social

El nivell contributiu del sistema espanyol de la Seguretat Social s’organitza en diversos règims, en els quals s’integren aquelles persones que, exercint una activitat professional, estan inclosos en el seu camp d’aplicació. Actualment el sistema s’integra pels següents:

  1. El Règim General compost pels treballadors per compte d’altri de la indústria i els serveis.
  2. Els Règims Especials, establerts en aquelles activitats en què per la seva naturalesa, les seves peculiars condicions de temps i lloc o per l’índole dels seus processos productius, es fes precís per a l’adequada aplicació dels beneficis de la Seguretat Social.

RÈGIM GENERAL

Amb caràcter global, el Règim General comprèn als treballadors per compte d’altri de les diferents branques de l’activitat econòmica o assimilats a ells, majors de 16 anys, sense distinció de sexe, estat civil o professió i ja sigui treballadors a domicili, eventuals, de temporada o fixos, fins i tot discontinus. També és irrellevant la categoria professional i la forma i quantia de la retribució.

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/index.htm

RÈGIMS ESPECIALS INTEGRATS EN EL RÈGIM GENERAL

D’acord amb la tendència a la unitat que ha de presidir l’ordenació del sistema de la Seguretat Social, van quedar integrats dins del Règim General, (per Reial decret 2621/1986), els extingits Règims Especials de Treballadors Ferroviaris, de Futbolistes, de Representants de Comerç, d’Artistes i de Toreros.

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/index.htm

RRÈGIMS ESPECIALS

Els Règims Especials actualment en vigor són els que a continuació s’indiquen:

1. Règim especial de treballadors autònoms

2. Règim especial dels treballadors del mar

El Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar es regula per la Llei 47/2015, de 21 d’octubre, reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector marítim-pesquer.

Comprèn tant als treballadors per compte d’altri com per compte propi que es dediquen a la realització d’activitats marítim pesqueres. Com a treballadors per compte d’altri s’inclouen als quals es dediquen a les activitats de marina mercant, pesca marítima, extracció d’altres productes del mar, tràfic interior de ports i embarcacions esportives i d’esbarjo i practicaje i estiba portuària, bussejadors amb titulació professional en activitats industrials, incloent l’activitat docent per a l’obtenció d’aquesta titulació queden exclosos els bussejadors amb titulacions esportives-recreatives), rederos i rederas.

3. Règim especial de la mineria del carbó

Treballadors per compte d’altri que presten els seus serveis en les següents activitats relatives a la mineria del carbó:

Extracció de carbó en mines subterrànies.
Explotació de carbó a cel obert.
Fabricació d’aglomerats de carbó mineral.
Forns de producció de cok (excepte els pertanyents a la indústria siderometalúrgica).
Transport fluvial de carbó.
Investigació, reconeixement i escollida de carbó de escombreras i aprofitament de carbons i aigües residuals carbonosas.
Activitats complementàries de les anteriors.

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/index.htm

SISTEMES ESPECIALS

La Llei General de la Seguretat Social preveu que, en aquells Règims de la Seguretat Social en què així resulti necessari, podran establir-se Sistemes Especials exclusivament en algun o algunes de les següents matèries: enquadrament, afiliació, forma de cotització o recaptació.

Aquests Sistemes Especials es van crear en el Règim General, per això, es regeixen per les normes comunes del Règim General, a excepció de les particularitats específicament previstes en cadascun d’ells.

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/index.htm