Notícies

03/03/2023

Inspecció de Treball realitzarà 61.288 controls en 2023 en la Comunitat Valenciana

En la jornada que s’ha celebrat en la seu de Castelló d’Unió de Mútues, Pilar Fuentes, Directora Territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Comunitat Valenciana, ha presentat les principals línies d’actuació de la inspecció per a 2023.

La Inspecció de Treball realitzarà un total de 61.288 actuacions programades al llarg del present any a la Comunitat Valenciana, segons ha anunciat la Directora Territorial de la Inspecció de Treball, Pilar Fuentes, durant la jornada organitzada per Unió de Mútues en la seva seu central de Castelló. El pla contempla la realització de 7.185 actuacions a la província de Castelló, 32.519 a València i 21.584 a Alacant. La jornada ha comptat amb la presència de gairebé 200 professionals, assessors laborals i empresaris fixant els principals plans i objectius d’aquest any 2023.

Pilar Fuentes, a més de presentar les principals línies d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en la Comunitat Valenciana per a 2023, s’ha centrat en quatre grans àrees en les quals pivotarà l’activitat inspectora: prevenció de riscos laborals, ocupació i relacions laborals , Seguretat Social i economia irregular.

Quant a la prevenció de riscos, Fonts destaca que es realitzarà un reforç de les campanyes de riscos psicosocials, de seguretat viària i de condicions ambientals adverses. A més, ha recalcat que “l’augment de la sinistralitat laboral un 5% en termes generals i el 18% en accidents mortals. Els sectors més castigats han estat tant la construcció com la indústria, per la qual cosa s’incidirà en aquests sectors en les campanyes de comprovació del compliment de les condicions materials de seguretat.

Altres àrees que tindrà en compte la inspecció són els salaris, el control de la jornada laboral, la contractació temporal, les jornades abusives i la realització d’hores extres. També es realitzaran campanyes per a posar l’accent més en el frau a la contractació, el temps parcial, contracte de formació, la reducció de la temporalitat i la contractació encadenada.

Així mateix, quant a les condicions de treball, Fonts avança que revisaran el control de registre, el temps de treball. S’incidirà en discriminacions per raó de discapacitat , gènere ,o per motius racials o ètnics a persones immigrants , en el qual inclouen els plans d’igualtat per a totes aquelles empreses que tinguin 50 o més treballadors en la seva plantilla. A més, es comprovarà l’accés a l’ocupació, la bretxa salarial, les actuacions en temes d’assetjament sexual i per raó de sexe així com la conciliació de la vida familiar i col·lectiva.

A causa de la situació de pandèmia viscuda aquests últims anys, el món laboral s’ha vist afectat i això ha propiciat un augment del teletreball. Per això, la Inspecció de Treball revisarà el treball a distància ja que ha comportat a les empreses a fer un major ús de l’entorn digital incloent la contractació d’aplicacions i plataformes específiques per a poder desenvolupar la seva activitat de manera adequada.

Quant a l’àrea de Seguretat Social, es comprovaran les faltes d’altes i cotització, els enquadraments indeguts, les altes d’ofici i les seves diferències de cotització. En aquest sentit, es revisarà si hi ha responsabilitat solidària o subsidiària segons el tipus d’infraccions en cada cas concret.

La Inspecció també vetllarà per detectar les empreses fictícies o les empreses bústia, que són aquelles que no compten amb una activitat real al seu país d’origen, en el qual tenen la seva seu, però sí que la tenen en altres Estats membres de la Unió Europea. El seu objectiu és contractar la contractació de persones treballadores al país d’origen i desplaçar-los a altres països de la Unió Europea amb l’únic objectiu d’abaratir costos salarials i de Seguretat Social de l’empresa. A més d’incidir en els falsos autònoms, les baixes indegudes en períodes de vacances, així com en les falses cooperatives de treball associat, una lluita per la qual porten anys perseguint.

Com a novetat, enguany es posarà en marxa una campanya específica sobre les condicions ambientals adverses en l’àmbit laboral, a la Comunitat Valenciana s’intensificarà en els mesos d’estiu en els sectors que es determinin en l’Acord del Consell de Ministres pel qual s’aproven les mesures i plans d’actuació amb motiu del període estival. A més, a causa de l’augment de la importància en els últims anys dels regs psicosocials i la sílice cristal·lina, s’incrementaran les mesures sobre aquest tema .

La jornada ha estat presentada i moderada per Sergio Buñuel, responsable de Gestió de Prestacions d’Unió de Mútues.