Notícies

09/03/2017

Persones jurídiques i professionals col·legiats obligats a mantenir relació electrònica amb l’administració

Unió de Mútues, juntament amb el Col·legi de Graduats de València, ha celebrat a València una jornada informativa sobre la nova Llei de procediment administratiu de les administracions públiques, la qual té per objecte regular les relacions externes de l’administració amb els ciutadans i les empreses.

La nova llei preveu com a obligació jurídica la tramitació per mitjans telemàtics de tots els expedients administratius i ajorna, fins a l’octubre de 2017, l’entrada en vigor de la regulació dels registres electrònics administratius.

Durant la jornada s’ha ofert la ponència de l’inspector de Treball i Seguretat Social, Antonio Benavides, el qual ha analitzat l’aplicació d’aquesta llei en l’àmbit sociolaboral i n’ha detallat l’aplicació en els procediments administratius que les empreses i els autònoms han de desenvolupar davant la administració laboral i la Seguretat Social pel que fa a la gestió recaptatòria, actes d’enquadrament i afiliació de la Seguretat Social, així com els procediments sancionadors en l’ordre social.

Com a principal novetat de la llei, Antonio Benavides ha destacat l’obligatorietat que totes les comunicacions amb les administracions han de ser “íntegrament electròniques en tots els seus procediments”, així com l’obligació de determinats subjectes de relacionar-se telemàticament amb l’administració, “com és el cas del col·lectiu dels professionals col·legiats, la qual cosa suposa la desaparició de la possibilitat de fer procediments presencials”.

Les persones jurídiques estan obligades, per tant, a relacionar-se de manera electrònica amb les administracions i poden atorgar poders electrònicament perquè els seus representants facin tràmits administratius. Amb aquesta finalitat, tindran un registre administratiu de poders a la seva disposició.

Tot això suposa l’ús de la signatura digital en la presentació d’escrits i tràmits administratius, la identificació digital, l’eliminació de l’expedient en paper i l’agilització en les notificacions.

En aquest sentit, segons ha destacat Antonio Benavides, la norma preveu una sèrie de simplificacions administratives com són “els apoderaments electrònics i la no exigència d’aportar documents originals quan ja hagin estat presentats o elaborats per l’administració”, com el DNI, llicències o autoritzacions ja expedides, ja que totes les administracions estaran connectades mitjançant plataformes comunes d’intercanvi d’informació.

Pel que fa a la regulació dels terminis del procediment administratiu, Benavides ha assenyalat que s’unifica el còmput de terminis en l’àmbit judicial i l’administratiu en matèria d’hores hàbils i amb la declaració dels dissabtes com a dies inhàbils.

L’inspector de Treball i Seguretat Social, Antonio Benavides, també ha remarcat la rellevància d’aquesta llei en l’àmbit laboral a causa de l’eliminació de la reclamació administrativa prèvia a la via judicial, “excepte en els processos de prestacions de la Seguretat Social”.

Pel que fa a les novetats introduïdes per la llei en matèria de notificacions electròniques, Benavides ha subratllat que les notificacions es practicaran amb caràcter preferent mitjançant la via electrònica i es faran a la seu electrònica de l’administració corresponent.

No obstant això, es permetrà la realització de notificacions no electròniques quan l’interessat comparegui de manera presencial espontàniament a l’administració i demani la notificació personal en aquell moment. També quan l’administració vulgui assegurar l’eficàcia d’una actuació administrativa i en sigui necessària la notificació personal.

Així mateix, la llei introdueix mesures noves per garantir el coneixement de la posada a disposició de les notificacions, com ara l’enviament d’avisos de notificació als dispositius electrònics, l’adreça de correu electrònic, i l’accés a les notificacions a través del Punt d’Accés General Electrònic de l’administració, el qual funcionarà com a portal d’entrada.

La Llei de procediment administratiu va entrar en vigor el passat 2 d’octubre, excepte tot allò relatiu als registres electrònics, el punt d’accés general electrònic de l’administració i l’arxiu únic electrònic, que esdevindran efectius el 2 d’octubre d’enguany.