Prestacions Complementàries

07 Prestaciones Complementarias

Què són les prestacions complementàries

Les prestacions complementàries són unes ajudes econòmiques, gestionades per la Comissió de Prestacions Especials, destinades a finançar les necessitats sobrevingudes, que els treballadors i els seus drethavents hagin de fer front a conseqüència d’una contingència professional, sempre que l’accident de treball o malaltia professional esdevinguts, determinin un especial estat o situació de necessitat.

Són prestacions alienes i complementàries a les incloses en l’acció protectora de la de Seguretat Social, que es financen amb càrrec a la Reserves d’Assistència Social de la Mútua i estan regulades pel Reial decret 453/2022, de 14 de juny pel qual s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de l’article 96.1.b), del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. Són independents i compatibles amb les prestacions reglamentàries de la Seguretat Social.

Tipus de prestacions complementàries

Els tipus d’ajudes que poden sol·licitar-se són les següents:

1. Rehabilitació i recuperació.
2. Reorientació professional i adaptació del lloc de treball.
3. Adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.
4. Altres prestacions.

Com sol·licitar-les

Descàrrega i emplena el formulari de sol·licitud.
La sol·licitud de prestacions complementàries pot ser presentada mitjançant el següent formulari en qualsevol de les nostres delegacions o bé al correu electrònic: prestacionescomplementarias@uniondemutuas.es

Qui pot sol·licitar-les

Pot sol·licitar-la el propi treballador/a, el cònjuge o la parella de fet del treballador/a o a falta dels anteriors els drethavents del treballador fins a segon grau, pels danys soferts a conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional, sempre que es reuneixin els requisits establerts per unitat de convivència de l’accidentat/a.

Més informació, Reial decret 453/2022, de 14 de juny de per el qual s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de l’article 96.1.b), del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Per a qualsevol aclariment pots contactar a través de l’adreça de correu: prestacionescomplementarias@uniondemutuas.es