Notícies

19/07/2023

Reial Decret 677/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

S’ha publicat en el BOE el Reial Decret 677/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Les novetats en el règim jurídic de la prestació i els diversos canvis que posteriorment es van anar succeint, fan necessari adequar la regulació prevista en el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, la qual cosa es duu a terme a través de la modificació parcial que aborda aquest reial decret en el seu article únic. Amb aquestes modificacions es dona al Reial decret 1148/2011 forma i contingut consolidats, en ser incloses totes aquelles modificacions succeïdes en el temps i que ja ens són conegudes. En conseqüència, destacarem a continuació les dues novetats realment rellevants a l’efecte d’aplicació en la mútua:

1.- És fonamental destacar que, pel que fa a la pròrroga del dret al subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, es fixa en quatre mesos per a les pròrrogues posteriors a la inicial de dos mesos, amb la finalitat d’agilitzar la seua gestió.

Així, l’art. 7.1 del RD que es modifica assenyala que “El subsidi es reconeixerà per un període d’un mes, prorrogable inicialment per un període de dos mesos i successius de quatre mesos, quan subsistisca la necessitat de la cura directa, continu i permanent del causant”.

2.- També és de notòria rellevància la Disposició transitòria primera en assenyalar que “La regulació establida en l’article 7.1 del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, pel que fa a la pròrroga del dret al subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, serà aplicable també als subsidis ja reconeguts que s’estiguen percebent a la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret i a aquells altres que hagen sigut sol·licitats amb anterioritat a aquesta data i es troben arracades de resolució, sempre que aquesta siga estimatòria”.