Notícies

05/07/2017

Unió de Mútues obté un resultat positiu de 15,5 milions d’euros en l’exercici 2016

Unió de Mútues ha obtingut un resultat positiu a distribuir de 15,5 milions d’euros durant 2016 i dota totes les seves reserves al màxim legal permès. Els bons resultats han estat presentats pel president i pel director gerent de la mútua, José Mª Gozalbo i Juan Enrique Blasco, respectivament, durant la celebració de la Junta General, celebrada aquest matí a Castelló.

Segons el balanç de gestió corresponent a 2016, l’entitat va obtenir uns ingressos de 215,4 milions, un 5,3 % més que l’any anterior, i va augmentar en un 7,3 % les quotes recaptades com a conseqüència del increment de la població protegida tant per contingències professionals, en un 4,5 %, com per contingències comunes, en un 5,7 %.

Amb 37.395 empreses associades, l’entitat va tancar l’exercici protegint 303.493 persones, un 4,3 % més que el 2015, de les quals, 244.990 són treballadores i treballadors per compte aliè i 58.503, treballadors autònoms. A més, la mútua va obtenir, el 2016, un estalvi conjunt de les seves activitats de 747.599,7 euros, i va mantenir i dotar les reserves i els fons al màxim legal permès, que va arribar a la fi d’any als 76,5 milions d’euros.

Així mateix, la Junta ha aprovat l’ingrés al sistema de la Seguretat Social d’un total de 9,4 milions, dels quals, 6,7 milions es destinaran al Fons de Contingències Professionals, 2,5 milions a la Reserva Complementària d’Estabilització per Cessament de Activitat i 195.671,21 euros al Fons de Reserva de la Seguretat Social.

En la seva intervenció, el president de la mútua, José Mª Gozalbo, ha destacat que aquestes dades confirmen “la solvència i l’eficiència d’Unió de Mútues en la gestió dels recursos” en un context en què, tot i que va continuar la generació d’ocupació i l’afiliació a la Seguretat Social, també, es va produir “un augment de l’absentisme i un increment de la despesa de les prestacions per incapacitat temporal a causa, sobretot, de l’augment dels processos de contingències comunes” (accident no laboral i malaltia comuna).

Així doncs, en 2016 es va produir un increment del cost, en un 15,44 %, de totes les prestacions socials a càrrec de la mútua, a les que l’entitat va destinar un total de 95,9 milions d’euros. D’aquesta xifra, 70 milions es van destinar a cobrir les baixes per contingències comunes, mentre que per a la cobertura de la incapacitat temporal per contingències professionals es van requerir 16,9 milions.

També durant 2016 la mútua va incrementar en un 14,6 % l’import destinat a la prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural, amb un total de 5 milions d’euros. Va augmentar en un 40,5 % la quantia per a la cobertura de la cura dels menors afectats per càncer o una altra malaltia greu i un 26,3% per al cessament d’activitat de treballadors autònoms. A més va destinar 117.723 euros a les prestacions especials i va proporcionar material ortopèdic, òptic i ajudes a les famílies.

En total la mútua va atendre al llarg de 2016 81.386 processos, la qual cosa va suposar un 12,3 % més que l’any anterior, dels quals 50.389 van ser baixes per contingència comuna i 11.712 van ser baixes per contingències professionals. La resta de processos van tenir com a causa els accidents de treball i malalties professionals sense baixa, i el risc d’embaràs, lactància i cura de menors amb malaltia greu.

La gestió sanitària, així com la gestió de les prestacions, es van dur a terme seguint el model d’excel·lència empresarial EFQM, del qual la mútua té el nivell 500+, i d’acord amb tots els sistemes de gestió amb què l’entitat està certificada, com són la gestió de la Qualitat, la Responsabilitat Social, l’R+d+i, la Seguretat del Pacient, la Gestió Mediambiental, la Prevenció de Delictes i la Seguretat de la Informació.

Com a conseqüència, ha assenyalat el president, “la mútua presta serveis d’excel·lència molt valorats pels usuaris”, tal com demostren les enquestes de satisfacció realitzades en 2016, segons les quals, “els accidentats van mostrar un nivell de satisfacció del 95,3 % amb els serveis rebuts i els treballadors hospitalitzats van elevar el seu grau de satisfacció fins al 99,7 %”.

A més dels usuaris, la qualitat assistencial també ha estat reconeguda, en 2016, per l’Institut per al Desenvolupament d’Integració de la Sanitat, IDIS, amb la concessió de l’acreditació Quality Healthcare (QH) de qualitat assistencial amb el nivell de dues estrelles.

Així mateix, Unió de Mútues va obtenir el certificat del sistema de seguretat de la informació, d’acord amb la norma ISO 27001, que acredita que la mútua ha implantat un conjunt de controls adequats per assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels seus sistemes d’informació, així com per identificar, prevenir, eliminar o reduir eficaçment riscos o amenaces.

També durant 2016, i en la seva aposta per la millora contínua, l’entitat va seguir amb la implantació del sistema de gestió de riscos per a la prevenció de delictes a les organitzacions, certificat per AENOR el 2015, i amb el qual la mútua treballa transversalment per impedir que es cometin delictes penals i refermar el bon govern i la transparència en la mútua, a més de traslladar a les empreses la necessitat d’adoptar mesures efectives per evitar conductes il·lícites en l’activitat econòmica.

Dins dels avenços i reconeixements de la mútua amb la societat diversa i plural, Unió de Mútues es va adherir també durant 2016 al Charter de la Diversitat i va intensificar així el seu compromís amb la igualtat, la diversitat i la integració de les persones. A més, va obtenir per als seus centres el Distintiu Indicador del Grau d’Accessibilitat de la Fundació Shangri-La així com el Distintiu Igualtat a l’Empresa del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.