Notícies

06/07/2018

Unió de Mútues tanca 2017 amb un resultat positiu de 14,4 milions d’euros

La mútua aporta 10 milions d’euros al sistema de la Seguretat Social

El president i el director gerent d’Unió de Mútues, José M.ª Gozalbo i Juan Enrique Blasco, respectivament, han presentat, aquest matí a la Junta General anual, celebrada a Castelló, el balanç de gestió de l’entitat corresponent a 2017, un exercici en el qual la mútua va obtenir uns ingressos de 231 milions, un 7,24 % més que l’any anterior i un resultat positiu a distribuir de 14,4 milions d’euros.

El bon comportament de l’economia durant 2017, amb la generació d’ocupació i l’augment de l’afiliació a la Seguretat Social, ha tingut un reflex positiu en les dades de l’entitat, que va incrementar la seva població protegida en un 4,4 %. El nombre de treballadors protegits per contingències professionals va sumar un total de 257.075 persones, que va suposar un increment del 4,9 %, i el nombre de treballadors per contingències comunes va augmentar un 6 %, amb 224.946 persones. Pel que fa al nombre de treballadors autònoms adherits, va sumar un total de 59.774, que va suposar un augment d’un 2,2 %.

Així, la mútua va tancar l’any amb més de 37.400 empreses, i un total de 316.849 treballadors protegits, dels quals 257.075 són treballadors per compte aliè i 59.774 són treballadors autònoms.

El president, José M.ª Gozalbo, ha destacat l’eficiència i la bona gestió econòmica de la mútua en un escenari marcat per l’increment de la despesa de les prestacions per contingències comunes, com a conseqüència de l’augment de l’absentisme laboral derivat de la malaltia comuna, un fet “aliè a la gestió” en què la mútua “tan sols pot intervenir en el seu control”.

En aquest sentit, la mútua, el 2017, va augmentar, en un 2,64 %, l’import de la incapacitat temporal per contingències professionals, mentre que el cost de la incapacitat temporal per contingències comunes va suposar un increment del 12,78 %.

No obstant això, amb el resultat positiu obtingut, la mútua ingressarà al Sistema de la Seguretat Social un total de 10 milions, dels quals 7,7 es destinaran al Fons de Contingències Professionals, i 2,3 a la Reserva Complementària d’Estabilització per Cessament d’Activitat, contribuint així a la sostenibilitat de la Seguretat Social. Així mateix, ha aconseguit augmentar les seves reserves en un 14,5 % respecte a l’exercici anterior, una xifra que puja a 87,54 milions d’euros.

Pel que fa a la cobertura econòmica, durant 2017, la mútua va incrementar, en un 14 %, el cost de totes les prestacions socials que té al seu càrrec, a les quals va destinar un total de 123,5 milions d’euros. D’aquesta xifra, 79 milions es van destinar a cobrir les baixes per contingències comunes i 17,4 milions a les baixes per contingències professionals.

Respecte a la cura de la salut de les persones, activitat que abasta des de la primera visita, l’assistència mèdica, quirúrgica i rehabilitadora, Unió de Mútues va dur a terme un total de 150.117 actuacions metge-sanitàries entre contingències professionals i comunes a la seva xarxa assistencial. Pel que fa a l’activitat pròpia del centre hospitalari ITUM, Institut de Traumatologia de Castelló, es van atendre 1.129 ingressos i es van realitzar 1.024 intervencions quirúrgiques

Tant la gestió sanitària com la gestió de les prestacions es van continuar realitzant seguint el model d’excel·lència empresarial EFQM i els models normalitzats de la gestió de l’RS, la gestió de la Qualitat, la R + D + I, la Seguretat del pacient, l’Empresa Saludable, la prevenció de delictes i la Seguretat de la Informació.

És més, durant 2017, la mútua va seguir avançant en el camí de l’excel·lència obtenint la certificació de la Gestió de Compliance Penal d’acord amb la UNE 19601 que certifica que la mútua treballa transversalment per impedir que es cometin delictes penals i refermar el bon govern i la transparència en l’entitat.

També va obtenir la certificació de la gestió dels seus sistemes d’informació d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat, ENS, en categoria alta, sent una de les primeres organitzacions d’Espanya a obtenir aquesta certificació.

En matèria d’RSC i en relació amb el seu compromís amb les persones i amb una societat inclusiva i diversa, Unió de Mútues va obtenir el reconeixement extern a l’accessibilitat dels seus centres, amb el Premi DIGA 2017 a l’accessibilitat, atorgat per la Fundació Shangri-La.

Així mateix, va ser reconeguda pels seus esforços per fomentar el bon govern, no només en l’àmbit intern sinó també en l’extern, pel qual la Fundació Étnor va verificar, després d’un exhaustiu anàlisi, el bon govern de la mútua en coherència amb la seva activitat i seus grups d’interès.

Un compromís que a més també és reconegut i apreciat pels usuaris, d’acord amb els resultats de les enquestes realitzades el 2017, segons les quals els treballadors accidentats van mostrar, amb els serveis rebuts, un nivell de satisfacció del 95 %, del 99,40 % en el cas dels treballadors hospitalitzats, i un índex de satisfacció del 99,24 % per part de les empreses mutualistes.