Notícies

22/02/2022

Unión de Mútues aprova el seu VI Pla d’Igualtat

La mútua posa en marxa 23 accions prioritàries, avança en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i consolida el seu compromís amb les empleades, els empleats i la societat.

Unió de Mútues ha aprovat el seu VI Pla d’Igualtat amb una vigència de quatre anys, 2022-2025, on recull les accions per garantir una igualtat real i efectiva en tots els àmbits d’activitat de la mútua, des dels processos de selecció i contractació, la política salarial, la conciliació, la formació, la promoció i la seguretat i salut laboral.

Per la seva llarga trajectòria i experiència, Unió de Mútues és un referent en la gestió de la igualtat. Des de la constitució de la Comissió d’Igualtat en 2008, ha posat en marxa cinc plans d’igualtat que, integrats al model de gestió EFQM, han vertebrat la transversalitat de les seves polítiques d’igualtat amb la finalitat de garantir la plena igualtat de tracte i oportunitats, la igualtat de mèrit i capacitat, l’accés de la dona a llocs directius i de responsabilitat, l’ús no discriminatori de la imatge i del llenguatge, la diversitat, la inclusió, a més de contribuir a erradicar conductes d’assetjament sexual i violència de gènere.

El VI Pla d’Igualtat ha estat elaborat per la Taula Negociadora, constituïda per la direcció de l’empresa i els representants dels treballadors, i fa complir el que s’estableix pels Reials Decrets 901/2020 i 902/2020, sobre els plans d’igualtat i el seu registre, així com la igualtat retributiva entre dones i homes. A més, avança en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, principalment amb els ODS 5 Igualtat de Gènere i ODS 8 Treball decent i creixement econòmic.

Vuit eixos de gestió

El Pla s’articula en vuit eixos de gestió amb perspectiva de gènere centrats en l’ocupació, la classificació i promoció professional, la formació, les retribucions, la conciliació i corresponsabilitat, la salut laboral, la prevenció de la violència de gènere i la comunicació.

És el resultat d’un treball profund, rigorós i molt participatiu, que conté un informe de diagnòstic previ, 23 accions prioritàries, i indicadors i canals de control intern i seguiment, de manera que consolida el compromís amb les empleades, els empleats i la societat en matèria d’igualtat.

El responsable de Recursos Humans d’Unió de Mútues, Fernando Valle, ha posat en valor la contribució d’Unió de Mútues amb els ODS, i, en concret en matèria d’Igualtat, ha destacat el treball desenvolupat per a l’aprovació del VI Pla d’Igualtat i el seu alineament a l’ODS 5.

“Comprenem que, com a organització, a Unió de Mútues tenim un paper rellevant en el compliment dels ODS i, entre ells, l’ODS 5 Igualtat de Gènere, pel que, mitjançant el Pla d’Igualtat i la Comissió d’Igualtat assegurem la igualtat d’oportunitats, la participació plena i efectiva de totes les dones de l’organització, on el 67% del total de la plantilla són dones, i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris de l’organització.”

Una mútua compromesa amb les persones

El compromís i treball a favor de la igualtat a Unió de Mútues ha estat sempre present a l’organització, abans que s’aprovés la llei per la Igualtat efectiva de Dones i Homes de 2007. Junt amb la dignitat, la diversitat i l’equitat social, són valors recollits i impulsats ja des de 2003 al primer Codi Ètic de l’entitat i des de llavors estan integrats a les normes de conducta de l’organització tant en les relacions internes com en les externes amb les empreses, els treballadors protegits, autònoms adherits i tots els grups d’interès.

Aquest treball i compromís han estat objecte de premis i reconeixements. Des de 2016, Unió de Mútues ostenta el distintiu “Igualtat a l’Empresa” (Xarxa DIE), que concedeix el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. A aquest se sumen, entre altres, els reconeixements de la Generalitat Valenciana “Fent Empresa, Iguals en Oportunitats”, el premi “Empresa innovadora en conciliació i temps” de l’Ajuntament de Barcelona que, durant els últims anys, han premiat les bones pràctiques d’Unió de Mútues en conciliació, gestió de la corresponsabilitat, la promoció i igualtat d’oportunitats, i la inclusió social.

A més, en el seu compromís amb la Igualtat, Unió de Mútues està adherida als principis del Pacte Mundial i els Principis d’Apoderament de les Dones del Pacte Mundial i ONU Dones, orientats a la promoció de la igualtat de gènere en les empreses i en tots els sectors de la vida econòmica.