Autònoms · Per a què em serveix la mútua?

Relació entre la Mútua i els autònoms

Què són les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social són associacions d’empresaris constituïdes mitjançant autorització del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, que tenen per finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social, sota la seva direcció i tutela, sense ànim de lucre i assumint les seves associats responsabilitat mancomunada.

Les mútues manquen d’ànim de lucre. Els excedents de la gestió ingressen en la Seguretat Social.

• Les mútues depenen del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, i de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.

• Les mútues estan regulades per la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

Serveis que presten:

• Assistència sanitària i prestacions econòmiques derivades de l’accident de treball i malaltia professional.

• Prestació econòmica derivada de la incapacitat temporal per malaltia comuna.

• Prestació econòmica per risc durant l’embaràs i la lactància natural.

• Prestació econòmica per cura de menors per malaltia greu.

• Prestació econòmica per cessament d’activitat.

És obligatòria la cobertura de les prestacions amb una mútua?

Sí, i han de cotitzar per contingència comuna i accident no laboral, accident de treball i malaltia professional i per cessament d’activitat, amb la següent excepció:

• Treballadors per compte propi del Règim Especial de la Mar: poden optar per una mútua o per l’Institut Social de la Marina (ISM).• D’aquest col·lectiu, també són excepció els del grup tercer de cotització, que han de tenir la cobertura per contingències comunes amb el ISM.

Coneix les teues cobertures

La incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral

La prestació econòmica de la incapacitat temporal per contingències comunes té caràcter obligatori per als treballadors del Règim Especial d’Autònoms, excepte per a aquells treballadors que, en situació de pluriactivitat, tinguin dret a la prestació per incapacitat temporal en un altre règim del Sistema de la Seguretat Social i per als treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, en els quals tindrà caràcter voluntari.

Accident de treball i malaltia professional

Els treballadors del Règim Especial d’Autònoms tenen l’obligació de contractar la cobertura de les contingències professionals, excepte els enquadrats en el Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi Agraris per als quals resultarà obligatòria la cobertura respecte a les contingències d’invalidesa, mort i supervivència (IMS).

Aquests últims, si no opten pel total de la cobertura de les contingències professionals, hauran d’aportar la cotització addicional per risc durant l’embaràs i la lactància natural.

Cessament d’activitat de treballadors autònoms

Aquesta prestació té caràcter obligatori amb les següents excepcions:
• Treballadors enquadrats en el Sistema Especial Agrícola per Compte Propi. En aquest cas tindrà caràcter voluntari.
• Treballadors autònoms que cotitzen per tarifa plana.
• Treballadors autònoms majors de 65 anys i 38 anys i 6 mesos de cotització o 67 anys i 37 anys de cotització. Únicament estan obligats a cotitzar per incapacitat temporal i contingències professionals.

A què tinc dret amb la contractació de cada cobertura?

ITCC: incapacitat temporal per contingències comunes

ITCP: incapacitat temporal per contingències professionals

CATA: cessament d’activitat de treballadors autònoms