Autònoms · Per a què em serveix la mútua?

Relació entre la Mútua i els autònoms

Què són les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social són associacions d’empresaris constituïdes mitjançant autorització del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, que tenen per finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social, sota la seva adreça i tutela, sense ànim de lucre i assumint les seves associats responsabilitat mancomunada.

Les mútues manquen d’ànim de lucre. Els excedents de la gestió ingressen en la Seguretat Social.

• Les mútues depenen del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.

• Les mútues estan regulades per la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

Serveis que presten:

• Assistència sanitària i prestacions econòmiques derivades de l’accident de treball i malaltia professional.

• Prestació econòmica derivada de la incapacitat temporal per malaltia comuna.

• Prestació econòmica per risc durant l’embaràs i la lactància natural.

• Prestació econòmica per cura de menors per malaltia greu.

• Prestació econòmica per cessament d’activitat.

És obligatòria la cobertura de les prestacions amb una mútua?

Els treballadors autònoms poden optar per adherir-se a Unió de Mútues per cobrir la prestació econòmica derivada de la incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral i també poden assegurar la cobertura d’accident de treball i malaltia professional, així com la prestació per cessament d’activitat.

Coneix les teues cobertures

La incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral

La prestació econòmica de la incapacitat temporal per contingències comunes té caràcter obligatori per als treballadors del Règim Especial d’Autònoms, excepte para aquells treballadors que, en situació de *pluriactividad, tinguin dret a la prestació per incapacitat temporal en un altre règim del Sistema de la Seguretat Social i per als treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, en els quals tindrà caràcter voluntari. La cobertura d’incapacitat temporal haurà de formalitzar-se amb una mútua.

Accident de treball i malaltia professional

Els treballadors del Règim Especial d’Autònoms poden millorar voluntàriament l’àmbit de l’acció protectora amb la cobertura de les contingències professionals. Aquesta cobertura serà obligatòria per als treballadors autònoms dependents i aquells que exerceixin una activitat professional amb un elevat risc de sinistralitat. En el Sistema Especial dels Treballadors per Compte Propi Agraris, la cobertura dels accidents de treball i les malalties professionals resultarà obligatòria respecte a les contingències d’invalidesa i mort i supervivència.

Cessament d’activitat de treballadors autònoms

La prestació per cessament d’activitat té caràcter voluntari, podent optar-se per aquesta cobertura encara que no es tinguin cobertes les contingències professionals.

A què tinc dret amb la contractació de cada cobertura?

ITCC: incapacitat temporal per contingències comunes

ITCP: incapacitat temporal per contingències professionals

CATA: cessament d’activitat de treballadors autònoms

Coneix les teues cobertures