El Secretari d'Estat de l'Administració de Justícia ha comunicat als Secretaris de Govern dels Tribunals Superiors de Justícia, Audiència Nacional i Tribunal Suprem que les notificacions o primers emplaçaments a les societats i altres persones jurídiques demandades hauran de realitzar-se per correu certificat  i no de manera telemàtica C...