Notícies

25/07/2017

La futura Llei de Treball Autònom reconeix l’accident “in-itinere”´

El projecte de Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom continua amb la seva tramitació en el Senat, després de ser aprovat, per unanimitat, per la Comissió d’Ocupació i Seguretat Social del Congrés. La futura llei contempla ampliar els drets i la protecció social dels autònoms i les autònomes, així com reduir les seves càrregues econòmiques i administratives.

La proposició de llei recull una bateria de mesures entre les quals destaca el reconeixement de les cobertures per accidents in itinere, l’impuls de la tarifa plana de 50 euros i una millora de la conciliació familiar.

Quant a les cotitzacions, els autònoms podran canviar fins a quatre vegades a l’any la seva base de cotització en funció dels seus ingressos. Solament pagaran pels períodes efectivament treballats i es permetran tres altes i tres baixes a l’any.

Així mateix, es retornarà l’excés de cotització dels treballadors amb pluriactivitat sense que hagin de sol·licitar-la, i la base dels autònoms societaris es desvincularà del Sou Mínim Interprofessional, i serà el mateix tipus que el dels autònoms persones físiques.

D’acord amb la nova normativa, la tarifa plana de 50 euros a l’any s’ampliarà a un any i els emprenedors que hagin deixat la seva activitat durant dos anys i tornin a treballar podran acollir-se a la tarifa plana sense esperar cinc anys, com fins ara. A més, les dones que es reincorporin al treball després de la baixa per maternitat també pagaran 50 euros com a quota a la SS.

A partir de l’aprovació definitiva de la nova llei, els autònoms que sofreixin un accident in itinere tindran dret a percebre una prestació per incapacitat laboral, equiparant-se, així, els drets dels treballadors per compte propi amb els de el Règim General.

Amb la finalitat d’impulsar la conciliació de la vida laboral i familiar, s’establirà una bonificació al cent per cent de la cotització a la SS para treballadors autònoms durant el descans per maternitat, paternitat o adopció

Augmentarà, fins als 12 anys, l’edat de menors a càrrec que dóna dret al reconeixement de la bonificació per conciliació i s’eximeix del cent per cent de la quota d’autònoms, durant un any, per cura de fills menors o depenents.

Respecte a les deduccions i reduccions, els autònoms podran deduir-se fins a 26 euros diaris per despeses en dietes i manutenció. Els que treballin al seu domicili podran deduir-se un 30% de les despeses de subministrament, com a aigua, llum i telefonia.

Així mateix, es reduirà el recàrrec que penalitza el retard en els pagaments a la SS, del 20% al 10%, en el primer mes de desfasament.

Boletín Oficial Cortes Generales Senado 17 julio 2017