Notícies

04/08/2017

Nous models d’apoderaments per actuar davant de l’Administració general de l’Estat i les entitats locals

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha aprovat els nous models de poders, l’ús dels quals és obligatori per poder-los inscriure al Registre electrònic d’apoderaments de l’Administració general de l’Estat i al Registre electrònic d’apoderaments de les entitats locals. Així mateix, ha establert els sistemes de signatura vàlids per fer els apoderaments apud acta a través de mitjans electrònics.

Aquestes mesures pretenen simplificar i agilitzar els procediments administratius, i estan recollides en l’Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny, publicada al BOE del 4 de juliol i que entrarà en vigor el dia 2 de gener de 2018.

Pel que fa als models de poders que es poden inscriure al Registre electrònic d’apoderaments de l’Administració general de l’Estat i al Registre electrònic d’apoderaments de les entitats locals, s’aproven els següents:

Model 1. Poder general perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant de qualsevol administració (Annex I de l’Ordre).

Model 2. Poder perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant d’una administració, una entitat o un organisme concrets (Annex II de l’Ordre).

Model 3. Poder perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant únicament en determinats tràmits especificats al poder (Annex III de l’Ordre).

Model 4. Per revocar els poders atorgats (Annex IV de l’Ordre).

Quant a l’apoderament apud acta per a la inscripció en els registres electrònics d’apoderaments de l’Administració general de l’Estat i de les entitats locals, es pot atorgar:

– Compareixent en persona a les oficines d’assistència en matèria de registres, amb la possibilitat que sigui un funcionari habilitat qui faci el tràmit electrònic.

– Compareixent a la seu electrònica corresponent, per a la qual cosa caldrà que el poderdant firmi el poder mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura que preveu l’article 10.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, amb la distinció següent:

  • Si el poderdant és una persona física, la firma es farà a través del DNI electrònic, del certificat electrònic reconegut o qualificat o d’altres mitjans incorporats a Cl@ave. Tots els sistemes estan integrats a la plataforma Cl@ave, creada en virtut de l’Acord del Consell de Ministres de 19 de setembre de 2014.
  • i el poderdant és una persona jurídica, la firma es basarà en la informació que consta en els certificats qualificats de representació.