Notícies

24/05/2018

Unió de Mútues analitza l’enquadrament dels autònoms en el sistema de la Seguretat Social

A Espanya hi ha més de tres milions de treballadors per compte propi d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms RETA

Unió de Mútues ha organitzat, en col·laboració amb el Col·legi de Gestors Administratius de València i la Tresoreria General de la Seguretat Social, TGSS, una jornada sobre l’Enquadrament dels autònoms, en la qual s’ha analitzat la problemàtica de la inscripció d’aquest col·lectiu de treballadors en el sistema de la Seguretat Social, tenint en compte la varietat de supòsits existents.

A la jornada, celebrada al Col·legi de Gestors Administratius, hi han acudit un centenar de professionals del dret, empresaris, directors de recursos humans i assessors laborals.

La ponència ha anat a càrrec del director d’Administració de la Tresoreria de la Seguretat Social a València, Moisés Magallón, que en la seva intervenció ha destacat la importància de realitzar un enquadrament i alta correctes en el règim corresponent, ja que determina “l’esdevenir de les empreses i els treballadors” i delimita el camp d’“aplicació, l’obligació de cotitzar i el dret a la protecció”.

El director de la TGSS ha abordat qüestions tan rellevants com l’enquadrament en la Seguretat Social dels treballadors fixos discontinus i fixos periòdics, la contractació del cònjuge, els pensionistes amb treballs per compte propi, les empreses atípiques, la figura dels falsos autònoms i l’enquadrament de societaris.

Pel que fa als treballadors fixos discontinus i fixos periòdics, són treballadors contractats per realitzar treballs, fixos i periòdics, dins el volum normal d’activitat de l’empresa. Per tant, ha assenyalat Magallón, “el contracte serà sempre de caràcter indefinit” i, en els períodes de suspensió de l’activitat laboral, com que s’està en situació legal de desocupació, “percebran la prestació que correspongui”.

Sobre la contractació indefinida, per part del treballador autònom, com a treballador per compte d’altri de familiars fins al segon grau de consanguinitat, el director de Tresoreria de la Seguretat Social ha posat en relleu l’existència de la “bonificació del 100 %” de la quota empresarial “durant 12 mesos”. Si bé la norma es refereix també als cònjuges del treballador autònom, la Inspecció de Treball i la Tresoreria entenen que no compleix els requisits de treballador per compte d’altri, de manera que no accepta l’enquadrament en règim general.

En el transcurs de la jornada també s’han abordat els dubtes que està generant el treball per compte propi dels pensionistes, que es pot dur a terme, en determinades circumstàncies, sempre que no superi l’import del salari mínim interprofessional. Però, entre els treballadors actius, “s’ha estès la idea errònia” que qualsevol treball per compte propi amb previsió d’ingressos inferiors al salari mínim interprofessional no obliga a l’alta al RETA, i això no és així, ha explicat Magallón, ja que “si hi ha exercici d’activitat, hi ha alta al RETA, amb independència del resultat econòmic”.

Respecte a la figura dels falsos autònoms, Moisés Magallón ha assenyalat les sancions a què s’exposen les empreses i l’activitat que realitza la Inspecció de Treball per detectar aquest tipus de treballadors, és a dir, aquells que estan donats d’alta com a autònoms, però en realitat mantenen una relació laboral ordinària amb una empresa.

Amb la contractació de falsos autònoms, l’empresa corre un risc important i “pot sortir-li molt car”, ha assenyalat Magallón, ja que haurà de fer front a les sancions, més l’abonament a la SS de les quotes íntegres amb caràcter retroactiu, més el recàrrec corresponent.

Més de tres milions de treballadors autònoms d’alta al RETA

També el director de la TGSS ha aportat dades del Ministeri d’Ocupació, amb data de març de 2018, segons les quals a Espanya hi ha un total de 18 milions i mig de treballadors donats d’alta a la SS, dels quals el 75,8 %, és a dir, 14 milions, pertanyen al Règim General, i 3 milions dos-cents trenta mil, és a dir el 17,4 %, al RETA. Al sistema especial agrari hi pertanyen el 4,1 % dels treballadors, al de la llar, el 2,3 %, i els treballadors del mar i el carbó representen el 0,4 %.

Pel que fa a empreses inscrites a la Seguretat Social en l’àmbit nacional, hi ha un total de 1.307.311 empreses, de les quals el 86,5 % són microempreses, l’11,3 % són petites, l’1,8 % són mitjanes i el 0,4 % són grans.