Eines per a la gestió preventiva

BIP

Butlletí d’Informació Preventiva

Conscienciar i sensibilitzar les empreses mitjançant l’enviament periòdic d’informació relativa a PRL en diversos àmbits: tecnologia, integració de la prevenció en l’empresa, legislació, normativa, notícies sobre mutualisme, activitats i projectes de prevenció.

-Enllaç a BIP

DVDep

Tu que cuides, cuida’t

Es tracta de material didàctic on es donen una sèrie de directrius per a evitar que el treball d’atenció a persones dependents danye la salut dels cuidadors familiars.

-Enllaç a DVDep

Integració Discas en Mútues

Integració de persones amb discapacitat a llocs de treballs en Mútues

Es classifiquen i evaluan tots els llocs de treball estàndard d’una Mútua d’Accidents de Treball per a poder contractar a persones amb discapacitat..

-Baixa

ERGOMATER/IBV

Requisits ergonòmics per a la protecció de la maternitat en tasques amb càrrega física

Definir un procediment per a avaluar riscos associats a la càrrega física en dones en període de gestació i descriure mesures encaminades a l’adaptació del lloc de treball, i elaborar una aplicació informàtica que facilite el procés d’avaluació.

-Baixa

eQUIDAD

Accessibilitat en centres d’Unión de Mutuas

Pla per fer accessibles tots els centres d’Unión de Mutuas.

Causes de sinistralitat greu en metall

Estudi de les causes de sinistralitat greu i molt greu en el sector metall-mecànic de la Comunitat Valenciana, estratègies per a la prevenció/correcció.

Fomentar la cooperació i l’ajuda mútua entre els empresaris.

Establir mètodes d’actuació contra la sinistralitat en el sector del metall.

ERGO/IBV

Programari d’avaluació de llocs de treball amb riscos ergonòmics

Ergo/IBV és una eina informàtica per a l’avaluació dels riscos ergonòmics en el treball.

Amb més de 2000 usuaris, Ergo/IBV s’ha convertit en una eina de referència a Espanya entre els professionals de la prevenció de riscos laborals. Ergo/IBV s’estructura ara en cinc mòduls que permeten analitzar tasques de manipulació manual de càrregues, tasques repetitives, tasques amb postures forçades, llocs de treball d’oficina i llocs ocupats per treballadores embarassades. La informació necessària per a l’aplicació d’aquests mòduls es recopila mitjançant l’observació directa de l’activitat laboral, mitjançant la filmació en vídeo durant un temps representatiu d’aquesta o mitjançant tècniques instrumentals de registre de postures i forces.

-Baixa

ERGO CONSTRUC

Ergonomia per a màquines del Sector de Transformats de Fusta

Guia ergonòmica de màquines, eines i maquinària: anàlisi ergonòmica de vehicles, eines i maquinària de la construcció. Manual d’ergonomia en la construcció: anàlisi de lloc de treballs.

Guia de verificació de maquinària de la construcció: inclou fitxes de màquines.

-Manual Ergo Construcció -Cartell

-Guia Ergonòmica màquines, eines. Sector construcció

-Guia de verificació de maquinària: adquisició, utilització i manteniment

ERGO METAL

Manual d’ergonomia per a màquines del sector del metall

Objectiu principal: Millorar les condicions ergonòmiques del treball associades a la utilització de màquines i eines en el sector del metall.

Objectius addicionals:

 • Reduir problemes ergonòmics associats a la utilització de màquines.
 • Facilitar una eina específica de valoració de màquines a:
  • Agents implicats en la prevenció de riscos.
  • Responsables de compres d’empreses.
  • Fabricants de maquinària i eines.

-Baixa

ERGO MAD

Ergonomia per a màquines del sector de transformats de fusta

Objectiu principal: Millorar les condicions ergonòmiques del treball associades a la utilització de màquines i eines en el sector del moble i fabricació de fusta.

Objectius addicionals:

 • Reduir problemes ergonòmics associats a la utilització de màquines.
 • Facilitar una eina específica de valoració de màquines a:
  • Agents implicats en la prevenció de riscos.
  • Responsables de compres d’empreses.
  • Fabricants de maquinària i eines.

-Baixa

ERGO-DISEÑO BBDD

Base d’ajuda al disseny ergonòmic

Sistema informàtic d’ajuda al disseny ergonòmic de llocs de treball. El sistema permet obtenir recomanacions per al disseny ergonòmic i seleccionar els diversos elements que configuren el lloc de treball.

-Baixa

ERGODEP

Ergonomia en centres dedicats a l’assistència a la dependència

Portal per a la prevenció de riscos ergonòmics i psicosocials en els centres d’atenció a persones en situació de dependència de la Comunitat Valenciana..

-Baixa -Enllaç al portal

ERGOFI/IBV

Programari d’avaluació de riscos ergonòmics de llocs de treball en oficines

Dotar d’una eina informàtica amb tota la informació per a tractar la prevenció dels riscos de tipus ergonòmic en treballs d’oficina. El sistema oferix recomanacions ergonòmiques per a diversos llocs de treball. A més, inclou solucions per a resoldre problemes freqüents, així com un test d’autoavaluació per a examinar l’adequació ergonòmica del lloc.

-Fitxa

ERGOMAQ

Portal web per a la valoració ergonòmica de maquinària

Desenvolupament d’una aplicació informàtica que permeta l’elaboració d’informes de valoració ergonòmica de màquines del sector i aplicacions per al sector fusta i metall.

-Enllaç a ERGOMAQ

EVAPLAN

Estudi sobre l’efectivitat dels plans d’actuació contra la sinistralitat

Fer un estudi epidemiològic de cohort per a dur a terme un seguiment de la incidència d’accidents en empreses sotmeses a plans especials d’actuació.

-Baixa

DERMIA

La intensimetria acústica com a mètode per al control del soroll

Mètode per a la identificació de focus sorollosos en màquines i per a la reparació consegüent.

-Baixa -Fitxa

INFO-INTEGRO MADERA

Com implantar reunions informatives eficaces en PRL (sector metall fusta i fabricació de mobles)

Fer una campanya pilot d’integració de la informació preventiva (Info-Integro) en un grup d’empreses del sector de la fusta mitjançant reunions de seguretat liderades per encarregats d’aquestes, en què es tracten temes específics.

-Baixa

INFO-INTEGRO METAL

Com implantar reunions informatives eficaces en PRL (sector metall mecànic)

Dissenyar una guia (adaptada al sector metall-mecànic) amb la metodologia per a implantar reunions de PRL eficaces en l’empresa, liderades pels encarregats d’aquestes. Elaborar els materials temàtics específics de risc per al sector metall-mecànic.

-Baixa

INFOQUIM

InfoQuim: un sistema per a gestionar d’una manera eficaç la informació preventiva per als treballadors que utilitzen productes químics

Elaboració d’un sistema per a gestionar la informació preventiva per als treballadors que treballen amb productes químics.

-Baixa

MIRA PELS TEUS ULLS

Mira pels teus ulls

Conéixer més profundament els mecanismes de generació d’accidents amb lesions traumàtiques en els ulls, identificar-ne els factors de risc determinants i dissenyar unes línies bàsiques d’actuació per a prevenir-los.

-Baixa

SEGURMAD

Manual d’autodiagnòstic: Seguretat per a màquines del sector de transformació de la fusta (adequació al RD1215)

Eina d’autodiagnosi perquè les empreses del sector de la fusta i el moble puguen determinar l’estat de seguretat dels seus equips de treball tant des del punt de vista tècnic com de la seua utilització correcta.

Inclou:

 • Qüestionaris d’autodiagnòstic (Annex I i Annex II del RD 1215/97).
 • Guies per a l’aplicació dels dos qüestionaris d’autodiagnòstic.
 • Estudi de camp en empreses del sector.
 • 24 fitxes de seguretat model per a màquines característiques del sector.

-Baixa

PREVENMETAL

Bones pràctiques en el tractament de superfícies metàl·liques

Eina pràctica per a la implantació d’activitats de prevenció que permeten reduir i controlar els riscos laborals i millorar les condicions de treball en les empreses de tractament de superfícies metàl·liques. Inclou:

 • Estudi de sinistralitat del sector.
 • Estudi sobre pràctiques PRL en empreses del sector.
 • 12 processos de tractaments de superfícies amb la corresponent descripció, fitxa d’informació a treballadors, fitxa de riscos i mesures preventives, fitxa qüestionari d’identificació de riscos.
 • 4 Procediments tipus per a la gestió PRL.
 • 6 Annexos informació específica sectorial (EPI, gestió, etc.).

-Baixa

PREVEBANK

Banc de solucions preventives en el sector ceràmic

El sistema crea un banc de solucions preventives que puguen compartir totes les empreses del sector. Producte innovador, en el moment del seu desenvolupament només es coneixia de l’existència de dos bancs d’aquestes característiques en tot el món.

-Baixa cartell

WISE (Work Improvement In Small Enterprises)

Més productivitat i condicions de treball millors. Una proposta formativa innovadora en prevenció de riscos laborals adreçada a la PIME

Programa formatiu d’enfocament pràctic i interventiu dirigit a gerents i empresaris.

El programa inclou:

 • Activitats de formació en temes PRL
 • Visites en grup a les empreses de cadascun dels participants per tal de suggerir millores.
 • Plans d’acció per empresa i millores implantades a cada empresa.

-Introducció WISE -Programa WISE -WISE Quadern

MODELO SGP-UNIMAT

Model de gestió integral de la prevenció de riscos laborals

Guia per a promoure la implantació de sistemes de gestió preventiva en les empreses..

-Baixa

TME 2009

Trastorns musculoesquelètics 2009

Analitzar la casuística de les baixes per trastorns musculoesquelètics registrats a UNIÓN DE MUTUAS el 2009, estudiar-ne les causes i proposar bones pràctiques i mesures per a reduir-los.

-Baixa

WORKY

El desafiament de WORKY

El producte final és un joc interactiu que permet formar alumnes de secundària en prevenció de riscos laborals mentre juguen.

RHB-VIRTUAL

REHABILITACIÓ VIRTUAL (Corporació Mútua)

Sistema de rehabilitació virtual motora basada en l’ús de tracking magnètic per a patologia d’articulació escapulohumeral (muscle). Col·laboració en el desenvolupament d’una tecnologia de realitat virtual per a la rehabilitació clínica musculoesquelètica. Assaig clínic d’aquesta en patologies acromioclaviculars.

Participants: Ibermutuamur i UNIÓN DE MUTUAS.

PREVEN-SINST 2010

Estudi Preven-Sinist 2010

Prenent com a referència els accidents i les malalties professionals registrades el 2010 en els sistemes d’informació Delt@ i CEPROSS, en les empreses afiliades a Unión de Mutuas es farà un informe des del punt de vista sectorial en què s’identifiquen els factors de risc específics per sexe.

TME 2010

Trastorns musculoesquelètics 2010

Analitzar la casuística de les baixes per trastorns musculoesquelètics registrats a UNIÓN DE MUTUAS el 2010, estudiar-ne les causes i comparar-ne l’evolució amb anys anteriors.